“ฉลาก” และ “โฆษณา” ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 (ตอนที่ 2)

Main Article Content

ไพโรจน์ แก้วมณี

Article Details

How to Cite
1.
แก้วมณี ไ. “ฉลาก” และ “โฆษณา” ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 (ตอนที่ 2). Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 7 [cited 2024 Jun. 20];20(2):82-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138732
Section
บอกกล่าวข่าวกฎหมาย