มรดกวิชาการจากรุ่นสู่รุ่น

Main Article Content

ไพโรจน์ แก้วมณี
ยุพา เตียงธวัช

Article Details

How to Cite
1.
แก้วมณี ไ, เตียงธวัช ย. มรดกวิชาการจากรุ่นสู่รุ่น. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 7 [cited 2024 Jul. 15];20(2):74-80. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138725
Section
มรดกวิชาการ จากรุ่นสู่รุ่น