การวิเคราะห์นโยบายอาหารปลอดภัยระดับชาติของกลุ่มประเทศในเอเซีย ผลการทดสอบถุงยางอนามัยจากร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาทั่วประเทศปีงบประมาณ 2555

Main Article Content

สถาพร กล่อมแก้ว
สุภาวรรณ จงธรรมวัฒน์

Article Details

How to Cite
1.
กล่อมแก้ว ส, จงธรรมวัฒน์ ส. การวิเคราะห์นโยบายอาหารปลอดภัยระดับชาติของกลุ่มประเทศในเอเซีย ผลการทดสอบถุงยางอนามัยจากร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาทั่วประเทศปีงบประมาณ 2555. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 7 [cited 2024 Jul. 16];20(2):62-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138721
Section
รายงานการวิจัย