การวิเคราะห์นโยบายอาหารปลอดภัยระดับชาติของกลุ่มประเทศในเอเซีย

Main Article Content

จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี
จุฑามาศ กลิ่นโซดา
วราลักษณ์ ตังคณะกุล

Article Details

How to Cite
1.
วิทยารุ่งเรืองศรี จ, กลิ่นโซดา จ, ตังคณะกุล ว. การวิเคราะห์นโยบายอาหารปลอดภัยระดับชาติของกลุ่มประเทศในเอเซีย. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 7 [cited 2024 Apr. 24];20(2):47-61. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138715
Section
รายงานการวิจัย