ลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในนิตรสารยอดนิยมในสถานบริการเสริมสวยหรือแต่งผมในเขตเทศบาล ตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Main Article Content

พีระศักดิ์ คำสงค์
กรแก้ว จันทภาษา
กิตตินาถ ติยะพิบูลย์ไชยา

Article Details

How to Cite
1.
คำสงค์ พ, จันทภาษา ก, ติยะพิบูลย์ไชยา ก. ลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในนิตรสารยอดนิยมในสถานบริการเสริมสวยหรือแต่งผมในเขตเทศบาล ตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 7 [cited 2024 Jun. 13];20(2):37-46. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138711
Section
รายงานการวิจัย