การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรผลพิลังกาสาและเปลือกมังคุดเพื่อใช้เป็นสารกันบูดในผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง

Main Article Content

ศรัณยา ธาราแสวง
สิริมา สายรวมญาติ
สุวรรณา เธียรอังกูร
บุญญาณี ศุภผล
ปิยะวรรณ บูชา
ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์

Article Details

How to Cite
1.
ธาราแสวง ศ, สายรวมญาติ ส, เธียรอังกูร ส, ศุภผล บ, บูชา ป, จันทร์สุวานิชย์ ณ. การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรผลพิลังกาสาและเปลือกมังคุดเพื่อใช้เป็นสารกันบูดในผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 7 [cited 2024 Jun. 20];20(2):30-6. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138708
Section
รายงานการวิจัย