การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรผลพิลังกาสาและเปลือกมังคุดเพื่อใช้เป็นสารกันบูดในผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง

Main Article Content

ศรัณยา ธาราแสวง
สิริมา สายรวมญาติ
สุวรรณา เธียรอังกูร
บุญญาณี ศุภผล
ปิยะวรรณ บูชา
ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
รายงานการวิจัย