เภสัชจลนศาตร์ของฟลาโวนอยด์

Main Article Content

ฉันทนา อารมย์ดี

Article Details

How to Cite
1.
อารมย์ดี ฉ. เภสัชจลนศาตร์ของฟลาโวนอยด์. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 7 [cited 2024 Jun. 23];20(2):4-10. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138623
Section
Review Article