การปลอมปนยาแผนปัจจุบันในยาจากสมุนไพรทั่วประเทศ พ.ศ. 2551-2552

Main Article Content

ชมพูนุท นุตสถาปนา

Article Details

How to Cite
1.
นุตสถาปนา ช. การปลอมปนยาแผนปัจจุบันในยาจากสมุนไพรทั่วประเทศ พ.ศ. 2551-2552. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 6 [cited 2024 Jun. 16];19(3):71-6. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138486
Section
รายงานการวิจัย