ทัศนคติของเภสัชกรโรงพยาบาลรัฐต่อคุณภาพยาสามัญในประเทศไทย

Main Article Content

สุกัญญา เจียระพงษ์
สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำานวย
ระพีพรรณ ฉลองสุข
ณัฏฐิญา ค้าผล

Article Details

How to Cite
1.
เจียระพงษ์ ส, ล้อจิตรอำานวย ส, ฉลองสุข ร, ค้าผล ณ. ทัศนคติของเภสัชกรโรงพยาบาลรัฐต่อคุณภาพยาสามัญในประเทศไทย. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 6 [cited 2024 Apr. 15];19(3):58-70. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138482
Section
รายงานการวิจัย