การบริหารจัดการความเสี่ยงอาหารที่มีหรือผสมกาเฟอีน

Main Article Content

จิตรา เศษรฐอุดม

Article Details

How to Cite
1.
เศษรฐอุดม จ. การบริหารจัดการความเสี่ยงอาหารที่มีหรือผสมกาเฟอีน. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 6 [cited 2024 Jul. 21];19(3):46-57. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138481
Section
รายงานการวิจัย