การศึกษาสถานการณ์ กฎหมายและการควบคุมสารพิษตกค้างในผักสดและผลไม้สดนำเข้าจากต่างประเทศ

Main Article Content

อมรินทร์ นันทวิทยาภรณ์

Article Details

How to Cite
1.
นันทวิทยาภรณ์ อ. การศึกษาสถานการณ์ กฎหมายและการควบคุมสารพิษตกค้างในผักสดและผลไม้สดนำเข้าจากต่างประเทศ. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 6 [cited 2024 Jul. 13];19(3):36-45. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138479
Section
รายงานการวิจัย