ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการลดปัญหาโรคไข้เลือดออกด้วยทรายทีมีฟอส

Main Article Content

พรพรรณ สุนทรธรรม

Article Details

How to Cite
1.
สุนทรธรรม พ. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการลดปัญหาโรคไข้เลือดออกด้วยทรายทีมีฟอส. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 6 [cited 2024 Jun. 20];19(3):26-35. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138478
Section
รายงานการวิจัย