การสร้างเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอางในชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

Main Article Content

สิริลักษณ์ รื่นรวย

Article Details

How to Cite
1.
รื่นรวย ส. การสร้างเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอางในชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 6 [cited 2024 Jun. 14];19(3):16-25. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/138477
Section
รายงานการวิจัย