นโยบายของวารสารอาหารและยา

                   วารสารอาหารและยา เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีบทความวิจัยฉบับละ 6-8 เรื่อง กำหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 3 ฉบับ ได้แก่

                   ฉบับ เดือนมกราคม – เมษายน,

                   ฉบับ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และ

                   ฉบับ เดือนกันยายน – ธันวาคม

วัตถุประสงค์

                   เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการอง   องค์ความรู้ ด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติด

ขอบเขตการรับตีพิมพ์

                   รับตีพิมพ์บทความคุณภาพในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา

การส่งประเมินบทความ (peer review)

                   บทความต้นฉบับกองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็น เนื้อหาและความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่านการพิจารณาจะส่งให้ผู้นิพนธ์กลับไปแก้ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาบทความ ในสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวน 2-3 ท่าน  และการส่งจะทำการปิดบังชื่อ (double-blinded) และหน่วยงานของเจ้าของบทความไว้ ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์

ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของบทความ

                    ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความ ทั้งนี้บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นทัศนะของผู้เขียนโดยที่กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และไม่รับผิดชอบต่อบทความนั้น

การส่งบทความลงตีพิมพ์

  1. ให้ทำการสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ พร้อมทำการส่งต้นฉบับบทความผ่านระบบ Online Submission โดยเลือกใช้ช่องทางเว็บไซต์วารสาร Thai Journal Online System (ThaiJo) https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/index
  2. ผู้นิพนธ์ต้องกรอกแบบฟอร์มขอลงตีพิมพ์โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่หน้าเว็บไซต์ กรอกข้อมูลส่งกลับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Word file) ไปยัง Email: academic7259@hotmail.com