Policies

        วารสารอาหารและยา เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โโยมีบทความวิจัยฉบับละ 8-10 เรื่อง กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 3 ฉบับ ได้แก่

         ฉบับ เดือนมกราคม - เมษายน

         ฉบับ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม

         ฉบับ เดือนกันยายน - ธันวาคม