Ethics

1.กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาบทความ ที่มีรูปแบบและคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามข้อกำหนดเท่านั้น หากบทความนั้นไม่ตรงตามข้อกำหนดกองบรรณาธิการฯ มีสิทธิ์ในการปฏิเสธตีพิมพ์

2.กาพิจารณาบทความของวารสารอาหารและยา ถือเป็นที่สิ้นสุด บทความอาจไม่ได้ลงตีพิมพ์ในเล่มที่กำหนดไว้ จนกว่าจะผ่านการพิจารณาบทความและพร้อมจะลงตีพิมพ์

3.การขอหนังสืิอตอบรับการตีพิมพ์ กองบรรณาธิการฯ จะออกให้ในกรณีที่บทความมีความพร้อมที่จะลงตีพิมพ์โดยไม่มีเงื่อนไขเท่านั้น