Published: 2016-01-26

การใช้เลเซอร์ช่วยผ่าตัดต้อกระจก Femtosecond Laser-Assisted Cataract Surgery

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณวพล กาญจนารัณย์, แพทย์หญิงสุรักษ์ พัฒนกนก

29-36

ภาวะพยาธิ Toxocara ใต้เยื่อบุตา

แพทย์หญิงวรรณิศา ศุภเจียรพันธ์, รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, นายแพทย์ภราดร สุขอุดม

1-5