Published: 2016-01-25

การศึกษาประสิทธิผลการตรวจตาบอดสีโดยการใช้แผ่นตรวจตาบอดสี ด้วยตนเอง ชนิด Creamer Chart เปรียบเทียบกับ Standard Ishihara Test

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, นายแพทย์ประธาน ปิยสุนทร

35-40

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดต้อเนื้อกับค่าสายตาเอียงที่กระจกตา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณวพล กาญจนารัณย์, แพทย์หญิงวชิรา สนธิไชย

57-63

ภาวะหลอดเลือดจอตาอักเสบ แบบ Frosted Branch ร่วมกับภาวะหลอดเลือดดำใหญ่ที่จอตาอุดตัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณวพล กาญจนารัณย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพินดา ลีอมรสิริ, นายแพทย์นพพล ชัยเจริญสุขเกษม

1-8

ภาวะเนื่้องอกของเส้นเลือดแดงของจอตา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล, นายแพทย์นพพล ชัยเจริญสุขเกษม

9-20