ภาวะหลอดเลือดจอตาอักเสบ แบบ Frosted Branch ร่วมกับภาวะหลอดเลือดดำใหญ่ที่จอตาอุดตัน

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณวพล กาญจนารัณย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพินดา ลีอมรสิริ
นายแพทย์นพพล ชัยเจริญสุขเกษม

Abstract

วัตถุประสงค์: รายงานผู้ป่วยที่พบภาวะหลอดเลือดจอตาอักเสบแบบ frosted branch ร่วมกับภาวะหลอดเลือดดำใหญ่ที่จอตาอุดตัน (central retinal vein occlusion)

วิธีการศึกษา: รายงานผู้ป่วย (case report)

ผลการศึกษา: ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 74 ปี มาพบจักษุแพทย์ด้วยเรื่องตาขวามัว 7 วัน ตรวจตาพบระดับสายตาขวาเท่ากับ light perception ตาซ้ายเท่ากับ 20/40 ตาขวาพบการอักเสบในช่องลูกตาส่วนหน้า และในน้ำวุ้นตาเล็กน้อย การตรวจจอตาพบลักษณะหลอดเลือดดำอักเสบ พบหย่อมเลือดออก, สารโปรตีนและไขมันในชั้นจอตา มีขั้วประสาทตาบวม ผู้ป่วยได้รับการฉีดสีฟลูออเรสซีน พบช่วงระยะเวลาที่สีฟลูออเรสซีนจากหลอดเลือดแดงเข้าสู่หลอดเลือดดำนานผิด ปกติ มีสีฟลูออเรสซีนรั่วออกจากผนังหลอดเลือดดำ และพบการขาดเลือดที่จอตาเป็นบริเวณกว้าง ผลการตรวจน้ำในช่องลูกตาส่วนหน้าพบเชื้อ Cytomegalovirus การวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยรายนี้คือภาวะหลอดเลือดจอตาอักเสบแบบ frosted branch ร่วมกับภาวะหลอดเลือดดำใหญ่ที่จอตาอุดตันของตาขวาโดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อ Cytomegalovirus ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยวิธีการฉีดยา ganciclovir ขนาด 2 มิลลิกรัม เข้าในน้ำวุ้นลูกตา 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ติดต่อกันเป็นเวลา 6 สัปดาห์ จากนั้นฉีดยาทุก 2 สัปดาห์จนครบ 3 เดือนได้รับการตรวจน้ำจากช่องหน้าลูกตาซ้ำและไม่พบเชื้อ Cytomegalovirus อีกแต่อย่างใด

สรุป: ภาวะหลอดเลือดอักเสบแบบ frosted branch ร่วมกับภาวะหลอดเลือดดำใหญ่ที่จอตาอุดตันเป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อย เมื่อเกิด 2 ภาวะดังกล่าวร่วมกันจะทำให้พยากรณ์ของโรคแย่ลง การเฝ้าตดิ ตามผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากผู้ป่วยจะมีโอกาสสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะหลอดเลือดดำใหญ่ ที่จอตาอุดตันได้

Results: A 74-year-old woman presented after 7 days of decreased vision in right eye. On ocular examination, visual acuity were right light perception and left 20/40. Cells and flare were presented in the anterior chamber and the vitreous of the right eye. Fundus examination showed extensive white sheathing surrounding the retinal vessel especially vein, resembling the frosted branches of a tree, with scatter intraretinal hemorrhage, hard exudates and mild disc swelling. Serology for Cytomegalovirus (CMV) was positive. Fluorescein angiography demonstrated prolong arteriovenous transit ime, dye leakage from retinal vessel especially vein and optic disc, mild venous dilatation and tortuousity and widespread non perfusion area. A diagnosis of this case was Frosted branch angiitis with central retinal vein occlusion from Cytomegalovirus infection in right eye. The patient was treated with intravitreal Ganciclovir 2 mg once a week (6 dose) and then once per 2 weeks (3 dose). Repeat serology for Cytomegalovirus (CMV) was negative.

Conclusion: Frosted branch angiitis with CRVO is an uncommon presentation. Frosted branch angiitis complicated by non-perfused CRVO is associated with poor visual outcome and poor prognosis despite appropriate medical treatment. Careful observation is necessary in Frosted branch angiitis with central retinal vein occlusion because the serious complication of neovascularization from retinal vein occlusion may develop.

Article Details

Section
Case Report