ผลการศึกษาภาวะจุดภาพชัดบวมจากเบาหวานเข้าจอตาหลังได้รับการรักษาด้วยเลเซอร์โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอตา

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการยิงเลเซอร์ focal และ grid ในผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอตา ที่มีจุดภาพชัด บวมแบบมีนัยสำคัญทางคลินิก (clinically significant macular edema; CSME) ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้น จอตา (optical coherence tomography; OCT)

รูปแบบการศึกษา: ทำการศึกษาแบบ observational prospective case study

วิธีการศึกษา: ศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอตาที่มี จุดภาพชัดบวมแบบมีนัยสำคัญทางคลินิก (clinically significant macular edema; CSME) จำนวน 53 คน 80 ตา ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 โดยการยิงเลเซอร์ focal และ grid บริเวณจุดภาพชัด (macular) ทำการประเมิน ผลโดยการวัดค่าสายตา (best corrected visual acuity; BCVA) และวัดความหนาของจุดกลางภาพชัด (central foveal thickness; CFT) ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอ ตา OCT ก่อนการรักษาและหลังการรักษาที่ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ12 เดือน

ผลการศึกษา: ผู้ป่วยจำนวน 53 คนที่ อยู่ในการวิจัย(หญิง34 คน ชาย 19 คน) จำนวน 80 ตา (ตาขวา 39 ตา ตาซ้าย41 ตา) อายุเฉลี่ย 60.15 ± 7.68 ปี ผลการศึกษาพบว่าค่า เฉลี่ยของสายตา (BCVA) (log MAR unit) ก่อนการ รักษา และหลังการรักษาที่ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน เท่ากับ 0.60 ± 0.34, 0.58 ± 0.32 (p=0.126), 0.55 ± 0.31 (p=0.001), 0.51 ± 0.28 (p=0.001), 0.51 ± 0.29 (p=0.002) ตามลำดับ (Mean ± SD) ค่าเฉลี่ยความหนา ของจุดกลางภาพชัด (CFT) (microns) ก่อนการรักษา และหลังการรักษาที่ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน เท่ากับ 405.05 ± 111.45, 349.96 ± 99.96 (p<0.001), 342.60 ± 103.67 (p<0.001), 318.14 ± 89.47 (p<0.001), 315.74 ± 76.89 (p<0.001) ตามลำดับ (Mean ± SD) เมื่อ พิจารณาตามลักษณะการบวมของจุ ดูภาพชัดพบว่ากลุ่มจุดภาพชัดบวมแบบ diffuse retinal thickening (DRT) มีค่าเฉลี่ยของสายตาก่อนการรักษาและหลังการรักษา ที่ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือนเท่ากับ 0.59 ± 0.37, 0.54 ± 0.32 (p=0.132), 0.52 ± 0.32 (p=0.014), 0.47 ± 0.25 (p=0.001), 0.42 ± 0.20 (p<0.001) (Mean ± SD) ดีขึ้นอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ กลุ่มอื่นไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ค่าสายตา (BCVA) หลังการรักษาที่ 12 เดือนพบว่า จำนวนตาที่มีค่าสายตาดีขึ้นมากกว่าหรือ เท่ากับสองแถว (log MAR unit) มีจำนวน 5 ตา (10.86%) ไม่เปลี่ยนแปลง 39 ตา (84.78%) และแย่ลง 2 ตา (4.34%)

สรุป: การรักษาจุดภาพชัดบวมจากเบาหวานเข้าจอตา โดยการยิงเลเซอร์ สามารถทำให้สายตาดีขึ้น และมีการยุบบวมของจุดภาพชัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อีกทั้งพบว่าการบวมของจุดกลางภาพชัดแบบ DRT จะ มีระดับสายตาดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดย OCT สามารถใช้ในการติดตามการรักษาหรือศึกษาวิจัยได้ดี

The outcome of clinically significant macular edema (CSME) after
focal and grid laser photocoagulation by optical coherence tomography

Purpose: To evaluate the clinical outcome of focal and grid laser photocoagulation for the treatment of clinically significant macular edema (CSME) by optical coherence tomography (OCT)

Design: observational prospective case study

Methods: In this prospective study included 53 consecutive patients (80 eyes) at Thammasat University Hospital who were treated by focal and grid laser photocoagulation for CSME. Best corrected visual acuity assessment (BCVA) and central foveal thickness (CFT) using OCT were performed at pre-treatment visit and at 1, 3, 6 and 12 months after treatment

Results: In this study, there were 53 consecutive patients (80 eyes) with 34 female and 19 male. Mean age of the patients was 60.15 ± 7.68 years. Mean log MAR BCVA from pre-treatment to 1 month, 3 month, 6 month and 12month after treatment were 0.60 ± 0.34, 0.58 ± 0.32 (p=0.126), 0.55 ± 0.31 (p=0.001), 0.51 ± 0.28 (p=0.001) and 0.51 ± 0.29 (p=0.002) respectively (mean ± SD). Mean CFT (microns) form pre-treatment to 1 month, 3 month, 6 month and 12month after treatment were 405.05 ± 111.45, 349.96 ± 99.96 (p<0.001), 342.60 ± 103.67 (p<0.001), 318.14 ± 89.47 (p<0.001) and 315.74 ± 76.89 (p<0.001) microns respectively (mean ± SD). Subgroups analysis showed mean BCVA in diffuse retinal thickening (DRT) group improved significantly from pre-treatment to 1 month, 3 month, 6 month and 12 month after treatment at 0.59 ± 0.37, 0.54 ± 0.32 (p=0.132), 0.52 ± 0.32 (p=0.014), 0.47 ± 0.25 (p=0.001) and 0.42 ± 0.20 (p<0.001) respectively (Mean ± SD). While no statistically significant difference was found in other groups. One year after treatment, five eyes (10.86%) improved in BCVA by 2 lines or more, no improvement in 39 eyes (84.78%). BCVA decrease by 2 lines or more in 2 eyes (4.34%)

Conclusion: Focal and grid laser treatment in diabetic macular edema led to a significant improvement in mean visual acuity and central foveal thickness confirmed by OCT. Subgroup analysis showed BCVA in diffuse retinal thickening group improved significantly. OCT can be used to aid in the treatment monitoring and clinical study


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Original Study