การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้สมรรถนะการใช้กระบวนการพยาบาลและ การรับรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่ง

  • วรรณชาติ ตาเลิศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข
  • รุจิสรร สุระถาวร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข

คำสำคัญ:

การรับรู้สมรรถนะการใช้กระบวนการพยาบาล, ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง , นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้สมรรถนะการใช้กระบวนการพยาบาล
การรับรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองและเปรียบเทียบการรับรู้สมรรถนะการใช้กระบวนการพยาบาลและการรับรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลที่มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 เป็น 3 รูปแบบ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 99 คน เก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเดือนสิงหาคม 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบวัดการรับรู้สมรรถนะการใช้กระบวนการพยาบาล และแบบวัดการรับรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความเชื่อมั่นโดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาก เท่ากับ 0.90 และ 0.96 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้สมรรถนะการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M = 4.01, SD = 0.49) 2) ค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง (M = 4.11, SD = 0.43) 3) ผลการเปรียบเทียบการรับรู้สมรรถนะการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลโดยภาพรวมจำแนกตามลักษณะการฝึกปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=7.723, p =.001) และ 4) ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลโดยภาพรวมจำแนกตามลักษณะการฝึกปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=3.518, p=.034)

 ข้อเสนอแนะสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะการใช้กระบวนการพยาบาลและการรับรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

References

กล้าเผชิญ โชคบำรุง, ปาริชาติ วงศ์ก้อม และจินตนา สุวิทวัส. (2564). การรับรู้สมรรถนะตนเองทางการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 1 ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 44(2), 72-85.

จุไร อภัยจิรรัตน์ และทัศนีย์ อรรถารส. (2555). ผลของวิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อยต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลเด็กของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 5(1), 19-31.

ทิวาพร ฟูเฟื่อง. (2562). ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยปทุมธานี. วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, 5(2), 551-560.

นาฏอนงค์ สุวรรณจิตต์ และอารีย์ สุขก้องวารี. (2556). ผลของการใช้กระบวนการพยาบาลในกรณีศึกษาต่อความรู้ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 6(พิเศษ), 47-61.

บุญใจ ศรีสถิตนรากูร. (2553). ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 5). ยูแอนด์ไอ อินเตอร์มีเดีย.

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 10). สุวีริยาสาส์น.

บุศรินทร์ ผิดวัง และสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์. (2556). ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 21(2), 74-84.

พรศิริ พันธศรี. (2563). กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (พิมพ์ครั้งที่ 24). พิมพ์อักษร.

มณี อาภานันทิกุล, รุจิเรศ ธนูรักษ์ และยุวดี ฦาชา. (2551). การพัฒนาเครื่องมือวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลไทยระดับปริญญาตรี. วารสารสภาการพยาบาล, 23(2), 52-69.

มนสภรณ์ วิทูรเมธา, สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์, มาลี เอี่ยมสำอาง และลัดดาวัลย์ เตชางกูร. (2559). การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 27(2), 100-113.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. (2560). หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560). วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์.

สราวุฒิ สีถาน และอติภัทร พรมสมบัติ. (2560). การส่งเสริมทักษะความคิดบูรณาการในการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต. วารสาร มฉก. วิชาการ, 21(4), 151-161.

อรนันท์ หาญยุทธ. (2557). กระบวนการพยาบาลและการนำไปใช้. วารสารพยาบาลทหารบก, 15(3), 137-143.

อารี ชีวเกษมสุข. (2563). การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานในยุคความปกติใหม่. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, 37(1), 25-37.

Alfaro-LeFevre, R. (2014). Applying nursing process: The foundation for clinical reasoning. Lippincott Williams & Wilkins.

Knowles, M. (1975). Self-directed learning. Association Press.

Patterson, C., Crooks, D., & Lunyk-Child, O. (2002). A new perspective on competencies for self-directed learning. Journal of nursing education. 41(1). 25-31.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-19 — Updated on 2022-06-19

Versions