สารบัญ

ผู้แต่ง

  • จุฬารัตน์ ห้าวหาญ

บทคัดย่อ

ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เป็นวารสารวิชาการและการวิจัย ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 วัตถุประสงค์ :

1. เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และผลงานการวิจัยให้แก่ พยาบาลอาจารย์บุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

2. เผยแพร่องค์ความรู้ทางการพยาบาลการสาธารณสุข และการศึกษา ให้แก่แหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านสุขภาพ ทั้งในและนอกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

3. เพื่อส่งเสริม สร้างสรรค์ ผลงานวิจัย ผลงาวิชาการ สำหรับบุคลากรสุขภาพและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ของพยาบาล และนักการศึกษา

4. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และองค์กรสุขภาพทั่วประเทศ

 

ขอบเขต : สาระในราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความพิเศษ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไป

กำหนดออก :    ราย 6 เดือน กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ดังนี้

  • ฉบับที่ 1 มกราคม    – มิถุนายน 
  • ฉบับที่ 2    กรกฎาคม – ธันวาคม

 อัตราค่าสมาชิก : ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) เป็นต้นไป ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  ผู้อ่านสามารถติดตามอ่านราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายติดตามอ่านวารสารที่เว็บไซต์ https://tci-thaijo.org/index.php/bcnsurin/index

 อัตราค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ : 3,000 บาท/บทความ

 สำนักงาน :      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

กองบรรณาธิการราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  เลขที่ 320 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000  โทรศัพท์ 0-445-14422 โทรสาร 0-4451-1737

E-mail: journalrachawadee@gmail.com

 

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-30