การวิเคราะห์นโยบายเร่งด่วนเรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง

  • วรนาถ พรหมศวร Borormarajonani College of Nursing, Surin

คำสำคัญ:

นโยบายสาธารณะ, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

          การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนในรายวิชาระบบบริการสุขภาพและนโยบายสาธารณสุข เนื่องจากนโยบายสาธารณะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเมือง เพราะฝ่ายการเมืองทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ข้าราชการประจำทำหน้าที่นำนโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งในที่นี้ผู้ศึกษาขอยกนโยบายสาธารณะที่เป็นนโยบายเร่งด่วนเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์. (2548). นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์. (2550). ทฤษฎีวิพากษ์ในนโยบายและการวางแผนสังคม. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Gunatilleke, G. and Hammad, A.E.B. (eds.) 1998. Health: The courage to care. Geneva: World Health Organization.

Janovsky, Katja. (1996). Health policy and systems development: An agenda for research. Geneva: World Health Organization.

Jansson, Bruce S. (1994). Social policy: from theory to policy practice. (2nd ed.). Calif: Pacific Grove.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-28