Gestational Diabetes: Nursing Roles and Care

Main Article Content

วลัยลักษณ์ สุวรรณภักดี
มลิวัลย์ บุตรดำ
ทัศณีย์ หนูนารถ
เบญจวรรณ ละหุการ

Abstract

           Gestational diabetes is caused by bodily changes and abnormal metabolism of carbohydrates. Consequently, blood sugar is increased and high blood sugar affects pregnant women and their babies. This results in health issues, for example, high blood pressure, infections, dystocia, post-partum hemorrhage, abortion, intrauterine fetal death and fetal malformation. However, pregnant women can prevent gestational diabetes by controlling blood sugar within a normal range with diet control and appropriate exercise. These are important techniques, which can help pregnant women obtain better outcomes through a crisis during pregnancy. Midwifes are key professionals, who are trained to give advice, effective nursing care to pregnant women during pregnancy period, childbearing period and after childbirth. The strategies can be used with pregnant women, which convince and suggest behavioral changes, promote one’s self, family involvement of health care for pregnant women, and advocate self-controlling behaviors. In summary, engaging these strategies for pregnant women’s success of blood sugar control facilitates no complication during ante-partum, intra-partum, and post-partum as well as a good quality of life and reduced the risk of diabetes after birth.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Article

References

กนกวรรณ ฉันธนะมงคล. (2556). การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรมนรีเวชและศัลยกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: จามจุรีโปรดักท์.

นันทพร แสนศิริพันธ์. (2555). การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม. ใน นันทพร แสนศิริพันธ์และฉวี เบาทรวง (บรรณาธิการ), การพยาบาลผดุงครรภ์เล่ม 3 สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน (หน้า 59-71). เชียงใหม่: ครองช่างพริ้นติ่ง.

ประเสริฐ ศันสนีย์วิทยกุล และนลัท สมภักดี. (2560). โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์. ใน ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์, กุศล รัศมีเจริญ และตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ (บรรณาธิการ), ตำราสูติศาสตร์ (หน้า 152-165). กรุงเทพฯ: พี เอ ลีฟวิ่ง.

พัทธนันท์ ศรีม่วง. (2555). อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนบำบัด. กรุงเทพมหานคร: เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์ พริ้นต์.

มณีภรณ์ โสมานุสรณ์. (2555). การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวาน. ใน ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดี(บรรณาธิการ), การพยาบาลสูติศาสตร์เล่ม 3 (พิมพ์ครั้งที่ 12, หน้า 60-91). นนทบุรี: ยุทธรินทร์.

ราตรี พลเยี่ยม และสมพร วัฒนนุกูลเกียรติ. (2559). ผลของโปรแกรมการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนตามความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภ์. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 22(1), 77-92.

วลัยลักษณ์ สุวรรณภักดี, สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ และโสเพ็ญ ชูนวล. (2562). ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 6(1), 39-50.

สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ. (2559). การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน. กรุงเทพ: สหมิตรพัฒนา.

สุวิสา ปานเกษม. (2556). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของหญิงมีครรภ์. วารสารพยาบาลทหารบก, 14(2), 35-47.

อิชยา มอญแสง. (2552). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของหญิงตั้งครรภ์. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง, คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.

American Diabetes Association. (2016). Standards of medical care in diabetes 2014. Diabetes Care, 39 (Suppl.1), s94-s98.

Gilbert, E. S. (2011). High risk pregnancy & delivery. (5th ed.). United States of America: Book Aid International.

Ostbye, T., Peterson, B. L., Krause, K. M., Swamy, G. K., & Lovelady, C. A. (2012). Predictors of postpartum weight change among overweight and obese women: Results from the active mothers postpartum study. Journal of Women’s Health, 21, 215-222.

Poth, M., & Carolan, M. (2013). Pregnant women’s knowledge about the prevention of gestational diabetes mellitus: A qualitative study. British Journal of Midwifery, 21, 692-701.

Sonja, B. R., Lucie, M., Jocelyne, C., & Evelyne, R. (2012). Pregnancy outcomes in women with and without gestational diabetes mellitus according to the international association of the diabetes and pregnancy study groups criteria. Obstetrics and Gynecology, 120, 746-752.

Thornton, P. L., Kieffer, E. C., Salabarria-Pena, Y., Odoms-Young, A., Willis, S. K., Kim, H., & Salinas, M. A. (2006). Weight, diet, and physical activity-related beliefs and practices among pregnant and postpartum Latino women: the role of social support. Maternal and Child Health Journal, 10, 95-104.

Warunpitikul, R., Aswakul, O. (2014). The incidence of diabetes mellitus in pregnant women and its outcomes between pregnant women with diabetes mellitus and non-diabetes mellitus at Maharat Nakhon Ratchasima hospital. Thai Journal of Obstetrics and Gynecology, 22, 81-87.

Youngwanichsetha, S., Phumdoung, S., & Ingkathawornwong, T. (2014). The effects of mindfulness eating and yoga exercise on blood sugar levels of pregnant women with gestational diabetes mellitus. Applied Nursing Research, 27, 227-230.