คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ

ผู้แต่ง

  • อณัญญา ลาลุน ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขต
  • ชมพู่ บุญไทย ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
  • ศรันย์ ปองนิมิตพร ภาควิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
  • เกรียงวรา เข็มทอง สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
  • ศิปภา ภุมมารักษ์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการ คือผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 200 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย 26 ข้อ (WHOQOL-BREF-THAI) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.5 มีอายุระหว่าง 60- 69 ปี ร้อยละ 54.5 โรคที่พบมากที่สุดคือโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 65.5 และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 81 นอกจากนี้จากการศึกษาผู้สูงอายุโรคเรื้อรังมีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 65 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าคุณภาพด้านจิตใจ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 63 ด้านสัมพันธภาพทางสังคมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 71 ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดี ร้อยละ 53 และพบว่าองค์ประกอบคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 45.5

References

จันจิรา หินขาว, ยศพล เหลืองโสมนภา, นวนันท์ ปัทมสุทธิกุล, จีราภา ศรีท่าไฮ, สุกัญญา ขันวิเศษและปิยวดี พุฒไทย. (2560). คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 11(1), 23-31.
จีราพร ทองดี, ดาราวรรณ รองเมือง และฉันทนา นาคฉัตรีย์. (2555). ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 22(3), 88-99.
ชมนาค สุ่มเงิน. (2543). ปัจจัยที่เป็นทำนายความเข้มแข็งในการมองโลกของผู้สูงอายุ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ.วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, สายทิพย์ สุทธิรักษา, ช่อผกา วนาทรัพย์ดำรง, และวรรณพร วรรณทิพย์. (2560). ภาวะซึมเศร้า คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าในประชาชนที่อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ชุมชนบ้านมะกอก จังหวัดมหาสารคาม. วารสารสวนปรุง, 33(1), 14-30.
ชุติเดช เจียนดอน, นวรัตน์ สุวรรณผ่อง, ฉวีวรรณ บุญสุยา และนพพร โหวธีระกุล. (2554). คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 41(3), 229-239.
ประภาพร มโนรัตน์, กฤษณะ คำฟอง, วรพล แวงนอก และพรฤดี นิธิรัตน์. (2559). การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุไทยพุทธในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท : กรณีศึกษาบ้านนาโปร่ง ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 8(2), 96-111.
ปะราลี โอภาสนันท์. (2559). การพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ. ศูนย์หนังสือจุฬากรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย.
นงนุช แย้มวงษ์. (2557). คุณภาพชีวิตและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุที่มารับบริการในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 21(1), 37-44.
มุทิตา วรรณชาติ, สุธรรม นันทมงคลชัย, โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ และพิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์. (2558). คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, (ฉบับพิเศษ), 18-29.
สมพร โพธินาม, พิศ แสนศักดิ์, จงกล พูลสวัสดิ์, วิรัตน์ ปานศิลา, ชนิศา ปานศิลา, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, …ณัฐจาภรณ์ พิชัยณรงค์. (2552). ผู้สูงอายุ บริบทของจังหวัดมหาสารคาม. ศรีนครินทร์เวชสาร, 24(3), 197-205.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ. งานสถิติ. (2560). รายงานการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ. สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2560, จาก http://cpho.moph.go.th/wp/?page_id=188
ศิรินทิพย์ โกนสันเทียะ. (2554). คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 17(1), 31-44.
อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข, พิชสุดา เดชบุญ, กฤติเดช มิ่งไม้, ศศิวิมล โพธิ์ภักตร์, สานุรักษ์ โพธิ์หา และสุชานรี พานิชเจริญ. (2560). คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น. วารสาร ราชพฤกษ์, 15(1), 16-26.
อรวรรณ กูลจีรัง และนารีรัตน์ สังวรพงษ์พนา. (2558). คุณภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสัน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 23(3), 86-96.
อิศวร ดวงจินดา. (2558). คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 24(6), 1118-1126.
Ibrahim, N., Che Din, N., Ahmad, M., Ghazali, S., Said, Z., Shahar, S.,…Razali, R. (2013).
Relationship between social support and depression, and quality of life of the elderly in a rural community in Malaysia. Asia-Pacific psychiatry, 5, 59-66.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-30