ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานในการเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการชี้นำตนเองในการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ของนักศึกษาพยาบาล

Authors

  • รุ่งกาญจน์ วุฒิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
  • สมจิตร สิทธิวงศ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
  • จันทร์ธิลา ศรีกระจ่าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

Keywords:

การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติการชี้นำตนเอง, การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่นักศึกษาพยาบาล, Team - based learning, Thai Qualifications Framework for Higher Education, Self-direction in Adult Learning, Student Nurses

Abstract

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ     1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการชี้นำตนเองในการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการชี้นำตนเองในการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ระหว่างกลุ่มที่ใช้การเรียนการสอนแบบใช้ทีมเป็นฐานและกลุ่มที่ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นบรรยาย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง แบ่งออก เป็น 2 กลุ่มด้วยวิธีการสุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้การเรียนการสอนแบบใช้ทีมเป็นฐาน จำนวน 78 คนและกลุ่มที่ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นบรรยายจำนวน 79 คน เครื่องมือรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และ 3) แบบประเมินการชี้นำตนเองในการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ เครื่องมือได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) รายข้อเท่ากับ 0.67-1.00 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มที่ใช้การเรียนการสอนแบบใช้ทีมเป็นฐาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 คิดเป็นร้อยละ 57.69 คะแนนผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทุกด้านอยู่ในระดับดี-ดีมากและคะแนนการชี้นำตนเองในการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มที่ใช้การเรียนการสอนแบบใช้ทีมเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นบรรยายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของกลุ่มที่ใช้การเรียนการสอนแบบใช้ทีมเป็นฐานโดยนักศึกษาประเมินตนเองทุกด้านสูงกว่ากลุ่มที่ใช้การเรียนการสอนแบบบรรยายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการประเมินโดยอาจารย์พบว่าด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .00 ค่าเฉลี่ยของการชี้นำตนเองในการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ของกลุ่มที่ใช้การเรียนการสอนแบบใช้ทีมเป็นฐานสูงกว่ากลุ่มที่ใช้การเรียนการสอนแบบเน้นบรรยายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

The Effects of Team Based Learning to Enhance Learning Outcomes Under Thai Qualifications Framework for Higher Education And Self-direction in Adult Learningof Students Nurses

This quasi- experimental research aimed to 1) study learning achievement, learning outcomes under Thai Qualifications Framework for Higher Education and self-direction in adult learning of students nurses using team - based learning (TBL) class 2) compare learning achievement, learning outcomes under Thai Qualifications Framework for Higher Education and self-direction in adult learning between TBL class and lecture class. The study samples were fourth year students nurses enrolled in Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II, Boromarajonani College of Nursing, NakhonLampang. Simple random techniques was used to divide the samples into 2 groups consisted of 78 students in TBL class and 79 students in lecture class. The research instruments were 1) learning achievement test 2) learning outcomes assessment, and Self-direction in Adult Learning assessment. The item objective congruence index (IOC) from three experts was 0.67-1.00 and Cronbach's alpha reliability was 0.95. Data were analyzed by using descriptive statistics and t - test.

The results found that:

1) The learning achievement of TBL class was passed 60 percentages standard scores by 57.69 percentages.The learning outcomes under Thai Qualifications Framework for Higher Education in all aspects were good and very good level and Self-direction in Adult Learning scores was high level.

2) The average scores of learning achievement of TBL class wassignificant higher than lecture class at .05 level. The learning outcomes under Thai Qualifications Framework for Higher Education assessed by students was significant higher than lecture class at .01 level. The assessment by instructors showed significant difference at .00 in interpersonal relationship and responsibility aspect. The average scores of Self-direction in Adult Learning of TBL class was significant higher than lecture class at .01 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

วุฒิ ร., สิทธิวงศ์ ส., & ศรีกระจ่าง จ. (2016). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานในการเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการชี้นำตนเองในการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ของนักศึกษาพยาบาล. Journal of Nursing and Health Research, 17(3), 69–80. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/72385