Return to Article Details ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานในการเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการชี้นำตนเองในการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ของนักศึกษาพยาบาล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy