รูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ สถาบันบำราศนราดูร

Main Article Content

สมถวิล อัมพรอารีกุล

บทคัดย่อ

           การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาล และผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ดำเนินงานวิจัย 4 ระยะ คือ 1) สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการ สอบถามจากพยาบาล 140 คน และสัมภาษณ์ผู้บริหาร 15 คน 2) สร้างต้นแบบการจัดการดูแล จากข้อมูลขั้นที่ 1 และประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยใช้แบบวัด AGREE และทดลองใช้ต้นแบบในสถาบันบำราศนราดูร กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาล 15 คนผู้ช่วยเหลือฯ จำนวน 6 คน 3) ปรับปรุงต้นแบบให้สมบูรณ์ และนำไปใช้ที่โรงพยาบาล 2 แห่ง กับพยาบาล 15 คน และผู้ช่วยเหลือ 4 คน และ 4) ประเมินประสิทธิผลของต้นแบบ โดยนำต้นแบบไปใช้ในสถาบันบำราศฯ กับพยาบาล 30 คน ผู้ช่วยเหลือฯ 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ ค่าเฉลี่ย และใช้การสรุปประเด็นจากผลการสัมภาษณ์และคำถามปลายเปิด


          ผลการศึกษาพบปัญหา 1) อัตรากำลัง สถานที่และสิ่งแวดล้อม และเครื่องมืออุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยไม่เพียงพอ 2) รูปแบบที่สร้างขึ้น เรียก EID Model ผลการประเมินรูปแบบมีความเหมาะสม มากกว่าร้อยละ 70 ในทุกด้าน เน้นกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ การจัดสภาพสิ่งแวดล้อม การใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายตามมาตรฐานการแยกผู้ป่วย รวมทั้งการพัฒนาส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผลการนำ EID Model ไปทดลองใช้พบความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเรื่องการดูแลเน้นการดูแลด้านจิตใจ นำผลมาปรับรูปแบบ 3) รูปแบบใหม่คือ 2EID Care Model มี 5 องค์ประกอบ (1) การจัดการระบบการดูแล (2) กิจกรรมและแผนที่ต้องเตรียมปฏิบัติ (3) การจัดการสถานที่และสิ่งแวดล้อม (4) การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และ  (5) การพัฒนาส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีข้อเสนอแนะเรื่องอัตรากำลังและสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยวิกฤต และ 4) ใช้ 2EID Care Model พบความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีข้อเสนอแนะเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายปฏิบัติได้น้อย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อัมพรอารีกุล ส. (2022). รูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ สถาบันบำราศนราดูร. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 16(1), 1–12. https://doi.org/10.14456/jbidi.2022.2
บท
บทความวิจัย

References

Rebmann T, Carrico R. Consistent infection prevention: vital during routine and emerging infectious diseases care. OJIN [internet]. 2017 [cited 2021 April 24]; 22:1-12. Available from: https://ojin.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/

ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Vol-22-2017/No1-Jan-2017/Consistent-Infection-Prevention.html

Wu D, Wu T, Liu Q, Yang Z. The SARS-CoV-2 outbreak: What we know. Int J Infect Dis [internet]. 2020 [cited 2021 April 24]; 94:44-8. Available from: https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-infectious-diseases

International Monetary Fund. World economic outlook October [internet]. 2021 [cited 2021 November 22]. Available from: https://www.imf.org/en/Publications/

WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021

Center for COVID 19 Situation Administration Thailand [internet]. 2021 [cited 2021 April 24]. Available from: http://www.moicovid.com/

Ratnarathon A. Coronavirus first patient in Thailand and outside China. J Bamrasnaradura Infect Dis Inst 2020;14(2):116-23. (In Thai)infectious disease-2019 (COVID-19): A case report, the

Pongpirul WA, Pongpirul K, Ratnarathon AC, Prasithsirikul W. Journey of a Thai taxi driver and Novel Coronavirus. N Engl J Med [internet]. 2020 [cited 2021 April 24]; 382(11):1067-8. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7121480/pdf/NEJMc2001621.pdf

Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Mission [internet]. 2010 [cited 2021 April 24]. Available from: http://bamras.ddc.moph.go.th/th/indexth.php

Government Information Center, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Strategic plan for the readiness, prevention and solution to EIDs 2017-2021 [internet]. 2017 [cited 2021 April 24]. Available from: http://ddccenter.ddc.moph.go.th/infoc

Institute of Medical Research and Technology Assessment, Department of Medical Services, Ministry of Public Health. Appraisal of Guideline for Research & Evaluation II; AGREE II [internet]. 2013 [cited 2021 April 24]. Available from: http://www.imrta.dms.moph.go.th/imrta/images/AGREE%20ok%20for%20e-book.pdf

Centers for Disease Control and Prevention. Infection control in healthcare personnel: infrastructure and routine practices for occupational infection prevention and control services [internet]. 2019 [cited 2021 April 24]. Available from: https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/infection-control-HCP-H.pdf

World Health Organization. Guidelines on core components of infection prevention and control programmes at the national and acute health care facility [internet]. 2016 [cited 2021 April 24]. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789241549929

World Health Organization. Minimum requirements for infection prevention and control programmes [internet]. 2019 [cited 2021 October 22]. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789241516945

Suwalapha C, Yongprawat T, Charoengid W, Laongam P. Experience in the cohort intermediate care unit arrangement and nursing management of patients with COVID-19 at Bangkok hospital headquarters. BKK Med J [internet]. 2021 [cited 2021 October 22]; 17(2):161-9. Available from: https:// he02.tci-thaijo.org/index.php/bkkmedj/article/view/252297

Department of Medical Services, Ministry of Public Health. Hospital risk management manual for emerging infectious disease epidemic [internet]. 2021 [cited 2021 May 19]. Available from: https://www.dmsic.moph.go.th/index/detail/8610 /

World Health Organization. Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak [internet]. 2021 [cited 2021 March 18]. Available from:

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf

Hossain MM, Sultana A, Purohit N. Mental health outcomes of quarantine and isolation for infection prevention: a systematic umbrella review of the global evidence. Epidemiol Health [internet]. 2020 [cited 2021 October 22]; 42:1-11. Available from:

https://www.e-epih.org/journal/view.php?doi=10.4178/epih.e2020038

Al Dhaheri AS, Bataineh MF, Mohamad MN, Ajab A, Al Marzouqi A, Jarrar AH, et al. Impact of COVID-19 on mental health and quality of life: Is there any effect? a cross-sectional study of the MENA region. PLoS One [internet]. 2021 [cited 2021 October 22]; 16(3):1-17. Available from: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0249107

Iguiñiz-Romero R, Guerra-Reyes L. On the front line: health professionals and system preparedness for Zika virus in Peru. Int J Gynaecol Obstet [internet]. 2020 [cited 2021 October 22]; 148(Suppl 2):45-54. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7064929

Kuppuswamy R, Sharma SK. Efficient utilization of nursing manpower during the COVID-19 pandemic. Pondicherry J Nurs [internet]. 2020 [cited 2021 October 22]; 13(2):39-42. Available from: https://pjn.sbvjournals.com/doi/PJN/pdf/10.5005/jp-journals-10084-12145

Department of Medical Services, Ministry of Public Health and University Hospital Network (UHosNet). Guidelines for the establishment of cohort ward, isolation room and field hospital [internet]. 2021 [cited 2021 May 14]. Available from: https://www.covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25640129093347AM