ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

Main Article Content

สุพัตรา ใจแก้ว

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพ การจัดการตนเอง และความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดย          กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จำนวน 88 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ. 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และแบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งเครื่องมือได้รับการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ระดับปานกลาง ( = 37.55) การจัดการตนเองอยู่ระดับดี ( = 61.99) ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการตนเองระดับปานกลาง (r = .444, p < .01) โดยข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพสำหรับการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพื่อให้เกิดการจัดการตนเองดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ใจแก้ว ส. (2022). ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 16(2), 48–59. https://doi.org/10.14456/jbidi.2022.11
บท
บทความวิจัย

References

World Health Organization. World health statistics 2016: Monitoring health for the SDGs [Internet]. 2016 [cited 2019 March 2]. Available from: https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2016/Annex_B/en

World Health Organization. World health statistics 2019: Monitoring health for the SDGs [Internet]. 2019 [cited 2020 June 16]. Available from: https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2019/en

Ministry of Public Health. Central Chest Institute of Thailand. COPD statistics 2017 [Internet]. 2017 [cited 2019 March 2]. Available from: https://www.ccit.go.th/about/Report.php. (in Thai)

Ministry of Public Health. Strategy and Planning Division. Public health statistics 2017 [Internet]. 2017 [cited 2019 March 2]. Available from: http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/stratistics60.pdf (in Thai)

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease [Internet]. 2019 [cited 2019 March 2]. Available from: https://goldcopd.org/gold-reports.

Viniol C, Vogelmeier CF. Exacerbations of COPD. Eur Respir Rev 2018 Mar; 27(147): 1-9. doi: 10.1183/16000617.0103-2017.

Bolton CE, Bevan-Smith EF, Blakey JD, Crowe P, Elkin SL, et al. British Thoracic Society guideline on pulmonary rehabilitation in adults. Thorax 2013; 68: 1-30. doi: 10.1136/thoraxjnl-2013-203808.

Murray CJ, Atkinson C, Bhalla K, Birbeck G, Burstein R, et al. The state of US health, 1990-2010: burden of diseases, injuries, and risk factors. JAMA 2013 Aug; 310(6): 591-608. doi: 10.1001/jama.2013.13805

Lorig KR, Holman H. Self-management education: history, definition, outcomes, and mechanisms. Ann Behav Med 2003 Aug; 26(1): 1-7. doi: 10.1207/S15324796ABM2601_01

Troracic Society of Thailand. Chronic obstructive pulmonary disease guidelines 2017. Bangkok: Beyond Enterprise; 2017. (in Thai)

Klinklom S, Panuthai S, Nanasilp P. Self-management behaviors and related factors among older persons with benign prostatic hyperplasia. Nursing Journal 2017; 44(3): 52-64. (in Thai)

Geboers B, Winter AF, Spoorenberg SL, Wynia K, Reijneveld SA. The association between health literacy and self-management abilities in adults aged 75 and older, and its moderators. Qual Life Res 2016; 25(11): 2869-77. doi: 10.1007/s11136-016-1298-2.

Nutbeam D. Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promot Int 2000; 15(3): 259–67. doi: 10.1093/heapro%2F15.3.259.

Lai AY, Ishikawa H, Kiuchi T, Mooppil N, Griva K. Communicative and critical health literacy, and self-management behaviors in end-stage renal disease patients with diabetes on hemodialysis. Patient Educ Couns 2013 May; 91(2): 221-7. doi: 10.1016/j.pec.2012.12.018.

Noppakraw J, Chintanawat R, Khampolsiri T. Health literacy and self-management in older persons with type 2 diabetes mellitus. Nursing Journal 2020; 47(2): 251-61. (in Thai)

Polit DF, Beck CT. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. Baltimore: Lippincott Williams and Wilkins; 2008.

Department of Medical Services. Barthel activities of daily living: ADL [Internet]. 2014 [cited 2019 March 2]. Available from: https://www.udo.moph.go.th/thepost/upload/ UX4ctZPFMRiXzczWnqcMqylj5O/EgzvAFiPptt9hEgeHvmTU5Xuwo.doc. (in Thai)

Pfeiffer E. A short portable mental status questionnaire for the assessment of organic brain deficit in elderly patients. J Am Geriatr Soc 1975 Oct; 23(10): 433-41. doi: 10.1111/j.1532-5415.1975.tb00927.x

Intarasombat P. The short portable mental status questionnaire (SPMSQ). Rama Nurs J 1996; 2(3): 44-56. (in Thai)

Yorsen T, Chintanawat R, Sucumvang K. Effects of a self-management supporting program on functional capacity and dyspnea among elders with chronic obstructive pulmonary disease. Nursing Journal 2012; 39(3): 52-65. (in Thai)

Nilnate W, Hengpraprom S, Hanvoravongchai P. Level of health literacy in Thai elders, Bangkok, Thailand. J Health Res 2016; 30(5): 315-21. (in Thai)

Khumthong T, Potisiri W, Kaewdumkoeng K. Factors influencing health literacy for people at risk of diabetes mellitus and hypertension of Uthai Thani and Ang Thong. VESTSU 2016; 3(6): 67-85. (in Thai)

Yormprakhon S, Wattanakitkrileart D, Pongthavornkamol K, Chuchottaworn C. The influence of health literacy, perceived social support, and uncertainty in illness on functional status in patients with chronic obstructive pulmonary disease. J Nurs Sci 2014; 32(3): 64-73. (in Thai)

Shrestha A, Singh SB, Khanal VK, Bhattarai S, Maskey R, Pokharel PK. Health literacy and knowledge of chronic diseases in Nepal. Health Lit Res Pract 2018 Dec; 2(4): 221-30. doi: 10.3928/24748307-20181025-01.

Yang H, Wang H, Du L, Wang Y, Wang X, Zhang R. Disease knowledge and self-management behavior of COPD patients in China. Medicine 2019 Feb; 98(8): 1-5. doi: 10.1097/MD.0000000000014460.

Thangkratok P. The role of the nurse in the chronic disease management. Songklanagarind J Nurs 2017; 37(2): 154-9. (in Thai)