การส่งเสริมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน

Main Article Content

สุจิรา ฟุ้งเฟื่อง
อารยา วชิรพันธ์
วีรวัฒน์ ทางธรรม
ผ่องพรรณ ภะโว

บทคัดย่อ

                ในปัจจุบันทั่วโลกมีการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธ์ใหม่  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย เรียกโรคติดเชื้อไวรัสนี้ว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 วิธีการหนึ่งในการรับมือกับไวรัสนี้ คือ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งชุมชนถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ดังนั้นการสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในเรื่องการป้องกัน และการจัดการการแพร่กระจายเชื้อ โดยส่งเสริมให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการตนเองตามบริบทสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่ ทั้งระดับบุคคล กลุ่มองค์กรภาคประชาชนและหน่วยงานของชุมชน จะช่วยตอบสนองต่อปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้ตรงกับบริบทของชุมชนมากที่สุด  บทความวิชาการนี้ นำเสนอเกี่ยวกับการส่งเสริมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนในบุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูและกลุ่มเสี่ยง ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ประกอบด้วย แนวทางการดำเนินการคัดกรอง ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และติดตามเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในชุมชน และแนวทางการส่งเสริมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในชุมชน โดยบุคคลทั่วไปควรดูแลตนเอง ได้แก่ สุขอนามัยของมือ สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ให้ความร่วมมือการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ให้ข้อมูลเมื่อสัมผัสกลุ่มเสี่ยงหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงแก่ทีมสุขภาพของชุมชน การกักกันตนเองเพื่อสังเกตการเริ่มป่วยที่บ้าน และในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขหรือทีมการดูแลสุขภาพของชุมชน ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้งในการดูแลประชาชน/พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ได้แก่ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า หมวกคลุมผม ถุงมือ เสื้อคลุมปฏิบัติการ อุปกรณ์ป้องกันเท้า โดยพิจารณาตามสถานการณ์การดูแล ซึ่งส่งเสริมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชน

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Ministry of Public Health. Announcement of the Ministry of Public Health: Title and symptoms for

importance of dangerous communicable diseases (Version 3) B.E. 2020 [Internet]. 2020 [cited 2020 Apr 12]. Available from: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/ PDF/2563/E/076/T_0001. PDF. (in Thai)

Cheng ZJ, Shan J. 2019 Novel coronavirus: where we are and what we know. Infection 2020

Feb 18; 48(2): 155-163. doi: 10.1007/s15010-020-01401-y.

Department of Disease Control, Thailand Ministry of Public Health. COVID-19 situation report [Internet]. 2020 [cited 2020 May 12]. Available from: https://covid19.ddc.moph.go.th/ (in Thai)

Leelarasamee A. Knowledge of a novel (new) coronavirus (2019-nCoV) for physicians

[internet]. 2020 [cited 2020 Apr 15]. Available from: https://www.idthai.org/Contents/ Download/08ec2efcf0142e45c607570add5be471abd4504 c/1/? p=0KDVRxjG. (in Thai)

Chatenoud L, Ferran C, Reuter A, Legendre C, Gevaert Y, Kreis H, et al. Systemic reaction to

the anti-T-cell monoclonal antibody OKT3 in relation to serum levels of tumor necrosis

factor and interferon-gamma [corrected]. N Engl J Med 1989 May 25; 320(21):1420-1.

doi:10.1056/ NEJM198905253202117.

Chatenoud L, Ferran C, Legendre C, Thouard I, Merite S, Reuter A, et al. In vivo cell activation

following OKT3 administration. Systemic cytokine release and modulation by corticosteroids.

Transplantation. 1990 Apr 1;49(4):697-702. doi:10.1097/00007890-199004000-00009.

Kim GU, Kim MJ, Ra SH, Lee J, Bae S, Jung J, et al. Clinical characteristics of asymptomatic and

symptomatic patients with mild COVID-19. Clin Microbiol Infect 2020 Jul 1; S1198-743X(20):

-8. doi: 10.1016/j.cmi.2020.04.040.

Lauer SA, Grantz KH, Bi Q, Jones FK, Zheng Q, Meredith HR, et al. The incubation period of

coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported confirmed cases: estimation and

application. Ann Intern Med 2020 May 5; 172: 577-582. doi: 10.7326/M20-0504.

Worldometer. COVID-19 coronavirus pandemic [internet]. 2020 [Cited 2020 Jul 21]. Available from: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries.

Department of Disease Control, Thailand Ministry of Public Health. Coronavirus disease

(COVID-19): situation in Thailand [internet]. 2020 [Cited 2020 Jul 21]. Available from:

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php. (in Thai)

Chu DK, Akl EA, Duda S, Solo K, Yaacoub S, Schünemann HJ. Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. The Lancet 2020 Jun 27; 395(10242): 1973-87. doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)31142-9.

Leelarasamee A. What to know about COVID-19 infectious diseases from the SARS-CoV-2

Virus [internet]. 2020 [cited 2020 May 20]. Available from: https://tmc.or.th/covid19/covid19_ for_medical.php. (in Thai)

U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus disease 2019 (COVID-2019) [internet].

[Cited 2020 May 1]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.

World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) outbreak [internet]. 2020 [Cited 2020

May 1]. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

Kimball A, Hatfield KM, Arons M, James A, Taylor J, Spicer K, et al. Asymptomatic and

pre-symptomatic SARS-CoV-2 infections in residents of a long-term care skilled nursing facility.

Morb Mortal Wkly Rep [internet]. 2020 [cited 2020 May 5]; 69(13): 377-81. Available from:

https://www.medscape.com/viewarticle/928131_1.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) COVID-19 Response Team. Severe

outcomes among patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19)-United States, February 12–

March 16, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020 Mar 27; 69: 343-6.

doi: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6912e2external icon.

Centers for Disease Control. People who are at higher risk for severe illness [internet]. 2020

[Cited 2020 May 1]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html.

Yang J, Zheng Y, Gou X, Pu K, Chen Z, Guo Q, et al. Prevalence of comorbidities and its effects in patients infected with SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis 2020 Mar 12; 94: 91-5. doi: 10.1016/j.ijid.2020. 03.017.

van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Williamson BN, et al.

Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med

Mar 17; 382: 1564-67. doi: 10.1056/NEJMc2004973.

Chin AWH, Chu JTS, Perera MRA, Huia KPY, Yen H-L, Chan MCW, et al. Stability of SARS-CoV-2 in different

environmental conditions. Lancet Microbe 2020 May 1; 1(1): E10. https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20) 30003-3.

The Global COVID-19 Index (GCI). The GCI Dashboard: Global Recovery Index [internet]. 2020

[Cited 2020 Aug 3]. Available from: https://covid19.pemandu.org/

Department of Health Service Support, Ministry of Public Health. Letter of request for

cooperation to support the campaign " Village Health Volunteers knocked on the door of the

house against Covid-19 [internet]. 2020 [Cited 2020 Apr 20] Available from:

http://www.ssko.moph.go.th/sarabun/upload_file/202003171642313.pdf.

Watts CH, Vallance P, Whitty CJM. Coronavirus: global solutions to prevent a pandemic.

Nature 2020 Feb 18; 578(7795): 363. doi: 10.1038/d41586-020-00457-y.

Güner R, Hasanoğlu I, Aktaş F. COVID-19: Prevention and control measures in community.

Turk J Med Sci 2020 Apr 21; 50(SI-1): 571-77. doi: 10.3906/sag-2004-146.

Water supply & sanitation collaborative council (WSSCC). COVID-19 information and guidance

for programmes Version 1 (last update 30 April 2020) [internet]. 2020 [Cited 2020 May 10]. Available

from: https://www.wsscc.org/resources-feed/wsscc-covid-19-information-and-guidance-for-programmes/

World Health Organization. Guidelines on sanitation and health (English) 2018 [internet].

[Cited 2020 May 12]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/

/9789241514705-eng.pdf?ua=1.

Stadnytskyi V, Bax CE, Bax A, Anfinruda P. The airborne lifetime of small speech droplets and

their potential importance in SARS-CoV-2 transmission. Proc Natl Acad Sci U S A 2020 Jun 2;

doi: 10.1073/pnas.2006874117.

World Health Organization. Advice on the use of masks in the context of COVID [internet].

[Cited 2020 Jul1]. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks.

Nussbaumer-Streit B, Mayr V, Dobrescu AI, Chapman A, Persad E, Klerings I, et al. Quarantine

alone or in combination with other public health measures to control COVID-19: a rapid review

(review). Cochrane Database Syst Rev 2020 Apr 8; 4(4): CD013574. doi: 10.1002/ 14651858.CD013574.

Department of Disease Control, Thailand Ministry of Public Health. Characteristic criteria and

guidelines for managing quarantine in the event that many travelers return from high risk

areas 2020 [internet]. 2020 [Cited 2020 May 1]. Available from: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_other/G_other_01_2.pdf. (in Thai).