บทบาทพยาบาลการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์

Main Article Content

rapeepan narkbubpha

บทคัดย่อ

               บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายบทบาทพยาบาลในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของวัยรุ่นตั้งครรภ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) ความรอบรู้ด้านสุขภาพของวัยรุ่นตั้งครรภ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการพัฒนารูปแบบทางสังคมอย่างรวดเร็ว และ 2) ความรอบรู้ด้านสุขภาพของวัยรุ่นตั้งครรภ์ครอบคลุม 4 มิติ เพื่อให้มารดาวัยรุ่นและทารกในครรภ์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ เตรียมพร้อมสำหรับการเป็นบทบาทของมารดาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นการตั้งครรภ์ในขณะที่สภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมยังเจริญเติบโตไม่เพียงพอมีผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจของมารดาและทารกในครรภ์ ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด จนถึงหลังคลอด


                บทบาทพยาบาลควรที่จะตระหนักถึงมีการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของวัยรุ่นตั้งครรภ์ครอบคลุม 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ (Access skill) (2) ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive skill) (3) ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) (4) ทักษะการตัดสินใจ (Decision skill) (5) ทักษะการจัดการตนเอง (Self- management skill)  และ(6) การรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy skill)


              อย่างไรก็ตามพยาบาลที่มีหน้าที่ในการดูแลกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ควรที่จะเน้นการพัฒนาระบบการบริการข้อมูลที่เข้าถึงง่ายและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัยรุ่นรวมถึงมีความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้เผยแพร่ในสื่อออนไลน์เช่นเดียวกัน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะส่งผลให้วัยรุ่นได้รับความรู้ก่อให้เกิดความเข้าใจตลอดจนสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจดูแลสุขภาพทางเพศของตนเองและสามารถที่จะให้การดูแลทารกในครรภ์อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

United Nations Population Fund. Girlhood, not motherhood: Preventing adolescent pregnancy [Internet]. 2015 [cited 2019 Oct 2]. Available from: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Girlhood_not_motherhood_final_web.pdf

Termpittayapaisith A, Peek C. Motherhood in childhood: Facing the challenge of adolescent pregnancy [Internet]. 2013 [cited 2020 Jan 10]. Available from:

https://thailand.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/State%20of%20

Thailand%20Population%20report%202013-MotherhoodinChildhood_en.pdf

Darroch JE, Woog V, Bankole A, Ashford LS. Adding it up: costs and benefits of meeting the contraceptive needs of adolescents [Internet]. 2016 [cited 2020 Jan 10]. Available from: https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/adding-it-up-adolescents-report.pdf

World Health Organization. Adolescent development [Internet]. 2016 [cited 2020 Feb 2] Avail-able from: https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/

adolescence/development/en/

Bureau of Reproductive Health. Situation of adolescent’s pregnancy. [Internet] 2018 [cited 2020 April 20]. Available from: http://rh.anamai.moph.go.th/download/all_

file/index/situation/FactSheet@62.pdf (in Thai)

Bureau of Reproductive Health. The national strategy for the prevention and solution of the adolescent pregnancy problem 2017-2026 [Internet]. 2017 [cited 2020 Feb 5]. Available from: http://rh.anamai.moph.go.th/download/all_file/index/actionplan_tp/the-National-Strategy-on-Prevention-and-Solution-of-Adolescent-Pregnancy-B.E.2560-2569(2017-2026).pdf (in Thai)

Kawakita T, Wilson K, Grantz KL, Landy HJ, Huang CC, Gomez-LoboV. Adverse maternal and neonatal outcomes in adolescent pregnancy. JPAG 2016 April; 29(2): 130-136. doi:

1016/j.jpag.2015.08.006.

Torvie AJ, Callegari LS, Schiff MA, Debiec KE. Labor and delivery outcomes among young ado-lescents. AJOG 2015 July; 213(1): 95.e1-95.e8. doi: 10.1016/j.ajog.2015.04.024. e1-8.

Ago BU, Abeshi S, Njoku C, Agan TU, Ekabua J. Obstetric outcomes of booked teenage preg-nancies at University of Calabar Teaching Hospital, Nigeria. Adolesc Health Med Ther 2012 Oct 24;(3):105–109. doi:10.2147/AHMT.S35234

Shrim A, Ates S, Mallozzi A, Brown R, Ponette V, Levin I, … Almog B. Is young maternal age re-ally a risk factor for adverse pregnancy outcome in a Canadian tertiary referral hospital? Jour-nal of Pediatric and Adolescent Gynecology 2011 Aug; 24(4): 218-222.

Sriarporn P. The role of nurses and midwives in teenage mother’s caring. In: Parisunyakul S, editors. Continuing nursing education handbook volume 19. Nonthaburi: Center for Continuing Nursing Education (CCNE), Thailand Nursing and Midwifery Council; 2019.

p. 96-106. (in Thai)

Sansiriphun N, Baosoung C. Nursing and midwifery volume 3: Women with complications.

Chiang Mai: Chiang Mai University; 2017. (in Thai).

Phoodaangau B, Deoisres W, Chunlestskul K. Maternity experience: A new role of

unexpectedly pregnant students. Thai Journal of Nursing Council 2013 Sep 30; 28(2): 58-74. (in Thai)

Rongluen S, Talengjit P, Siriborirak S. Unwanted pregnancies in teenagers: A survey of problems and needs for health care support. Siriraj Nursing Journal 2012 Jan 1; 3(2):

-28.(in Thai)

Bhana D, Mcambi SJ. When schoolgirls become mothers: Reflections from a selected group of teenage girls in Durban. Perspectives in Education 2013 March; 31(1):11-19.

Bureau of Reproductive Health. Abortion Surveillance Report, Thailand 2019 [Internet] 2019 [cited 2020 Feb 9]. Available from: http://rh.anamai.moph.go.th/download/

all_file/brochure/Ebook_Abortion_62.pdf (in Thai)

Lowdermilk DL, Perry SE, Cashion MC, Alden KR. Maternity & women's health care. 10th ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2012.

World Health Organization. Adolescent pregnancy [Internet]. 2020 [cited 2020 March 2]. Avail-able from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy

Thailand Nursing and Midwifery Council. Notification of the Thailand Nursing and Midwifery Council on nursing standards B.E. 2019 [Internet]. 2019 [cited 2020 April 9].

Available from: https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/A111.PDF (in Thai)

Nutbeam D. Defining, measuring and improving health literacy [Internet]. 2000 [cited 2020 Feb 10]. Available from: http://www.who.int/global-coordination-mechanism/news/Health-literacy-WHO-Geneva-Nov-2015.pdf

Ghanbari S, Ramezankhani A, Montazeri A, Mehrabi Y. Health literacy measure for adolescents (HELMA): Development and psychometric properties. PLoS One 2016 Feb 16; 11(2): e0149202.

doi: 10.1371/journal.pone.0149202

Health Education Division, Department of health service support, Ministry of Public Health. Health literacy scale for unwanted pregnancy prevention of Thai female adolescents [Internet]. 2014 [cited 2020 Feb 1]. Available from:

http://www.hed.go.th/linkhed/file/24 (in Thai)

Office of the National Economics and Social Development Council. National strategy 2018-2037 [Internet]. 2018 [cited 2020 Feb 5]. Available from:

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF (in Thai)

Kaewpipob N, Banchonhattakit P. Effects of health literacy and self-efficacy developing program for promote pregnancy prevention behavior. Journal of Health Education. 2019.42(1):55-67. (in Thai)

Nursing Division Ministry of Public Health. The role of nursing, midwifery or nursing and mid-wifery [Internet]. 2018 [cited 2020 April 2]. Available from: http://www.nursing.go.th/Book_nurse/008/0001.pdf (in Thai)

Senadisai S, Praphanit W. Fundamental Nursing. Bangkok: Golden point co. ltd; 2017.

Egbe TO, Omeichu A, Halle-Ekane GE, Tchente CN, Oury JF. Prevalence and outcome of teen-age hospital births at the buea health district, South West Region, Cameroon. Reproductive Health 2015 Dec; 12(118): 1-10. doi: 10.1186/s12978-015-0109-5.

Bureau of Reproductive Health. Teenage Pregnancy Surveillance Report [Internet]. 2019 [cited 2020 April 2]. Available from: http://rh.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=329 (in Thai)

Worasing T. Pregnancy outcomes between teenage pregnancy and adult pregnancy.

Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals 2018 April 19; 31(2): 61-69. (in Thai)

Roos LL, Walld R, Witt J. Adolescent outcomes and opportunities in a Canadian province: look-ing at siblings and neighbors. BMC Public Health 2014 May 26; 14(506): 1-16. doi: 10.1186/1471-2458-14-506.

Roundtable on Health Literacy; Board on Population Health and Public Health Practice; Insti-tute of Medicine. Health Literacy: Improving Health, Health Systems, and Health Policy Around the World: Workshop Summary [Internet]. 2013 [cited 2020 Feb 9]. Available from:

https://core.ac.uk/download/pdf/15196729.pdf

Phromchaisa P, Kantaruksa K, Chareonsanti J. Effect of social support enhancement on

maternal role among adolescent pregnant women. Nursing Journal 2015 Nov 24; 41(2):98-106. (in Thai)

Thai breastfeeding center foundation. Thai breastfeeding center digital library [Internet]. 2018 [cited 2020 March 22]. Available from: https://library.thaibf.com/handle/023548404.11/312

Mekkamol K, Wichainprapha A. The roles of nurses in teenage mother’s caring. Journal of Health Science Research 2018 Dec 31; 12(2): 69-77. (in Thai)