การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Main Article Content

วัลลีรัตน์ พบคีรี

บทคัดย่อ

               การพัฒนาเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อน-หลัง การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำไปทดลองระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 กลุ่มตัวอย่างคือ การดำเนินงานพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย (R2R) ในแต่ละครั้ง ทั้งในระยะ Pre-Implementation และ Post-Implementation รวมทั้งสิ้น 64 ครั้ง ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน R2R ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้รับบริการ R2R 32 คน ผู้ให้บริการ R2R 1 คน และผู้บริหารงาน R2R เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ระหว่างก่อน กับ หลัง การนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาดำเนินการ ในด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาและแรงงานที่ใช้ ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง และด้านเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา


             ผลการศึกษา พบว่า ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เห็นว่ารูปแบบการดำเนินงาน R2R ที่ดำเนินการอยู่ดีอยู่แล้ว จึงได้เสนอแนะให้ฝ่ายการพยาบาลคงนโยบายให้หน่วยงานมีงานวิจัย/R2R/CQI/1 เรื่อง/หน่วย/ปี และกำหนดเป็น Performance agreement ประจำปี ควรพัฒนาให้ได้ผลการดำเนินงาน เกิดการพัฒนางานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยวัดที่ผู้มารับบริการ สู่การเป็นแบบอย่างที่ดีของประเทศ ตามบทบาทและภารกิจหลักของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยให้โรงพยาบาลศิริราช เป็น Benchmarking

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Torugsa S. R2R: Development of Routine to Research. Rajabhat J Sci Humanit Soc Sci 2015; 16(2): 142-55. (in Thai)

Nopmaneejumruslers C, Nimmannit A, Thephamongkhol K. R2R No Secret Context of Faculty of Medicine Siriraj Hospital. Nonthaburi: Health System Research Institute (HSRI); 2552. (in Thai)

Sitanuchit M. R2R: Routine to Research and Educational Quality Development. Eastern Asia University Journal 2015; 15(1): 223-8. (in Thai)

Watthanasirichakun S, Editor. Pushing-developing towards a decade of research. R2R. Nonthaburi: Institute of Health System Research (SorSor.); 2013. (in Thai)

Thienthong S, Sinkuakool C, Kingsangwal P, Muknumporn T, Thananun M. A Survey of Routine to Research (R2R) and Research Utilization in Anesthesia Service. Srinagarind Med J 2008; 23(1): 74-80. (in Thai)

Torugsa S. R2R: Development of Routine to Research. Bangkok: Department of Public Health Management. Faculty of Public Health Mahidol University; 2019. (in Thai)

Srisasalux J. Tanthaveewong A. R2R: Routine to Research, overcome monotonous work with research, the new world of routine work. Nonthaburi: Health Systems Research Institute; 2008. (in Thai)

Department of Agricultural Extension. Agricultural Extension Research and Development Division.Decryption routine led to research (R2R manual). Bangkok: Department of Agricultural Extension; 2013. (in Thai)

National Research Council of Thailand. Training textbook "Researcher" Course. Bangkok: National Research Council of Thailand; 2018. p. 230-65. (in Thai)

Ross JS. Informed Consent and Communicating Risk and Benefits of Research on Higher-Risk Medications. JAMA Intern Med 2015; 175(9): 1568–69. doi: 10.1001/jamainternmed. 2015.3555.

Anabo IF, Elexpuru-Albizuri I, Villardón-Gallego L. Revisiting the Belmont Report’s ethical principles in internet-mediated research: perspectives from disciplinary associations in the social sciences. Ethics Inf Technol 2019; 21: 137–49. doi: 10.1007/s10676-018-9495-z.

Lawter L, Kopelman RE, Prottas DJ. McGregor's theory X/Y and job performance: A multilevel, multi-source analysis. J Man Issues 2015; 27(1-4): 84-101.

Tokmak I, Turen U, Gökmen Y. Exploring the Effect of Human Resource Management Practices on Organizational Performance and the Mediating Role of Perceived Organization Support: An Empirical Research on Turkish SMEs. European J Soc Sci 2012; 36(2):1450-2267.

Chalofsky NE, Rocco TS, Morris ML. Handbook of human resource development. New York: Wiley; 2014.

Office of the Civil Service Commission. Government workforce management measures 2019-2022. Available at https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/2019-ocsc-gov-manpower-management-measure.pdf Access on 12 Jan 2020. (in Thai)

Sarawasee R, Kanyamasa S. Effectiveness of Routine to Research (R2R) in Competency Development among Officials of Health Promotion Operational Support in the Department of Health 2019; 28(3): 499-508. (in Thai)

Plianbangchang S. A view on routine to research (R2R). J Health Res 2017; 31(6): 417-419

Cicolini G, Comparcini D, Simonetti V. Workplace empowerment and nurses' job satisfaction: a systematic literature review. J Nurs Man 2014; 22(7): 855-71.

Choon TT, Low KCP. The Impact of Goal Setting on Employee Effectiveness to Improve Organisation Effectiveness: Empirical study of a High-Tech Company in Singapore. J Bus & Eco Pol 2016; 3(1): 82-97.