ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดาโดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟน ต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอักเสบ

Main Article Content

Charinthorn Phongkamonkull

บทคัดย่อ

                   โรคปอดอักเสบเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี การส่งเสริมให้มารดามีพฤติกรรมการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอักเสบที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่ม วัดผลก่อนและหลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดาโดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟนต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอักเสบ กลุ่มตัวอย่างคือมารดาของเด็กป่วยโรคปอดอักเสบที่มีอายุ 1 เดือนถึง 5 ปี ที่เข้ารับการรักษาครั้งแรกในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลชลบุรีจำนวน 30 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 15 ราย เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดาโดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟน และกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดาโดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟน แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอักเสบ มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและการทดสอบที ผลการวิจัย พบว่า ภายหลังการทดลอง มารดากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอักเสบสูงกว่ากลุ่มควบคุม และสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t16.82 =-4.43, p<.001,t14 = 8.98, p<.001 ตามลาดับ) ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดาโดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟนมีประสิทธิภาพ พยาบาลเด็กสามารถนำโปรแกรมไปใช้กับมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ เพื่อช่วยส่งเสริมให้มารดามีความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมการการดูแลบุตรป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Phongkamonkull, C. (2021). ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดาโดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟน ต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอักเสบ. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 15(1), 37–48. https://doi.org/10.14456/jbidi.2021.2
บท
บทความวิจัย

References

World Health Organization [WHO]. End Preventable Child Deaths from Pneumonia and

Diarrhea by 2025 The integrated Global Action Plan for Pneumonia and Diarrhea. Geneva: WHO; 2013.

Chaiya S. Pneumonia. Situation of Pneumonia in Thailand, 2015. The annual surveillance report

for the year 2558; 47(28), 101-103. (in Thai).

Medical Record and Statistics of Chonburi Hospital. Situation of Pneumonia, 2017.

The annual surveillance report for the year 2017; 42(1), 11-12. (in Thai).

Wilson D. The child with respiratory dysfunction. In: Hockenberry M J, Wilson D. Essentials

pediatric nursing. St. Louis: Mosby; 2009

Treesoon P, Rodcumdee B. The effects of Maternal Coaching Program on Caring

Behaviors for Toddler with Pneumonia. Nursing and Health Care j 2017; 35(1): 55-63. (in Thai)

Nuchsai T, Uthis P. The needs of Parents of Hospitalized Children with Acute Respiratory

Tract Infection in Nangrong Hospital, Buriram Province. Mahasarakham Hospital j 2016; 13(2): 24-35. (in Thai)

Lerdngammongkolkul S, Wichiencharoen K, Nookong A. The effect of a Supportive -educative

Nursing Program on Maternal Behavior in Care for Children with Acute Respiratory Infection. Nursing Science j 2011; 29(3): 54-60. (in Thai)

Piengjia C. Effect of perceived self- efficacy enhancement program on caring behaviors

among caregivers of children with acute respiratory infection [Master of Nursing Science Thesis, Pediatric Nursing, Faculty of Nursing]. Chonburi: Burapha University; 2017. (in Thai)

Balyore A, Lertsuphotvanit S, Sareebutara W. The Knowledge and Behavior on Prevention of

Acute Respiratory Infection (ARIs) in Children. Health Science j 2007; 16(4): 597-605. (in Thai).

Bandura A. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavior change. Psychological

Review j 1977; 84(2): 191-215.

Nammong J, Chivanon N, Wacharasin C. The effect of Percieved Self-Efficacy Promotion

Program on Mather’s Caring Behavior For Toddler With Acute Lower Respiratory infection. Faculty of Nursing Burapha University j 2019; 27(3): 43-53. (in Thai)

Keeratiphakhawat Y, Rodcumdee P. The effectiveness of Using Perceived Self- Efficacy

in A Program Promoting Maternal Care to Prevent Recurrent Pneumonia in Toddlers. Nursing Science Chulalongkorn University j 2010; 22(1-3): 83-93. (in Thai)

Rattanawong, A. The effect of perceived self-efficacy and social support promoting

program on child caring behavior of mothers with acute respiratory infection children [Master of Nursing Science Thesis, Pediatric Nursing, Faculty of Nursing]. Bangnkok: Chulalongkorn University; 2008. (in Thai)

Paprom W. Effects of the supportive program and application towards care behavior of

caregivers of newborns with neonatal hyperbilirubinemia undergoing phototherapy. Nursing of Songklanagarind j 2561; 38(3): 167-178. (in Thai)

Dayer L, Heldenbrands S, Anderson P, Gubbins P, Martin B. Smartphone medication

adherence apps: potential benefits to patients and providers. The American Pharmacists Association j; 2013: 53(2): 172.

Noiarmart P. The effect of educative-supportive nursing system on parents' care behaviors

for children with pneumonia [Master of Nursing Science Thesis, Pediatric Nursing, Faculty of Nursing]. Khonkaen: Khonkaen University; 2013. (in Thai)

Cohen J. Statistical power analysis for the behavior science. 2nd ed. New York:

Lawrence Erlbaum Associates; 1988.

Srisatidnarakul B. The Methodology in Nursing Research. Bangkok: U and I Intermedia;

(in Thai)