ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี

Main Article Content

อรุณ เหลืองนิยมกุล

บทคัดย่อ

          ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติได้แก่การมีระดับไขมัน triglyceride, cholesterol และ LDL-cholesterol สูง และระดับ HDL ต่ำ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสนานระยะเวลาหนึ่ง กลไกการเกิดโรคได้แก่ผลจากตัวไวรัสเอชไอวีเอง พฤติกรรม สุขภาพและโรคประจำตัวอื่นของผู้ป่วย และผลของยาต้านไวรัส การวินิจฉัยภาวะไขมันในเลือด ผิดปกติทำได้โดยเจาะเลือดตรวจระดับไขมันในขณะที่ผู้ป่วยอดอาหาร 12 ชั่วโมง ร่วมกับประเมินปัจจัย เสี่ยงอื่นๆ ของผู้ป่วยร่วมด้วย สำหรับแนวทางการรักษายึดตาม NCEP ATP III (the National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults Treatment Panel III) ซึ่งมีทั้งให้การรักษาโดยไม่ใช้ยา ได้แก่การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การปรับเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัสที่มีผลต่อระดับไขมันน้อย การรักษาโรคประจำตัวอื่นที่เป็นโรคร่วมในตัวผู้ป่วยที่มีผลต่อความผิดปกติของไขมันในเลือด และการรักษาทางยาโดยเลือกใช้ยาลดไขมัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. กรมควบคุมโรค สำนักระบาดวิทยาเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยติดเชื้อที่มีมีอาการในประเทศ. [Internet]. Available from: https://epid.moph.go.th/epi32_aids.html.

2. Palella FJ, Delaney KM, Moorman AC, et al. Declining morbidity and mortalityamong patients with advanced humanimmunodeficiency virus infection. NEngl J Med 1998; 338:853-60.

3. Tungsiripat M, Aberg J. Dyslipidemiain HIV patients. Cleveland Clinic Journal of Medicine 2005; 72: 1113-20.

4. David MH. and others. Ischemic cardiovascular disease in persons with human immunodeficiency virus infection. Clinical Infectious Disease 2002; 34(1): 98-102.

5. เยาวลักษณ์ เชื้อไผ่, ศศิโสภิณ เกียรติบูรณากุล, กำธร มาลาธรรม, สมนึก สังฆานุภาพ. ความผิดปกติของการสะสมไขมันในร่างกาย และภาวะไขมันในเลือดสูงในผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี และได้รับยาต้านไวรัส J Med Assoc Thai 2007; 90(3).

6. พึงใจ งามอุโฆษ, บรรหาร กออนันตกูล, ปิยะมิตร ศรีธารา และคณะ. แนวทางการดูแลรักษาความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด. สารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 2545; 19(6).

7. The Expert Panel. The Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adults Treatment Panel III). Circulation 2002; 106: 3143-321.

8. Mahalia SD, Nagajyothi, Trujillo ME, et al. Adipocyte, Adipose Tissue, and Infectious Disease. Infectious and Immunity 2007: 1066-78.

9. Riddler SA, Smit E, Cole SR,et al. Impact of HIV infection and HARRT on serum lipids in men. JAMA 2003; 289: 2978-82.

10. Stein JH. Dyslipidemia in the Era of HIV Protease Inhibitors. Progress in Cardiovascular Disease 2003; 45: 293-304.

11. Grinspoon S, Carr A. Cardiovascular risk and body fat abnormalities in HIV-infected adults. N Engl J Med 2005; 352(1): 48-62.

12. Jisun Oh, Robert A Hegele. HIV-associated dyslipidemia- pathogenesis and treatment. Lancet 2007;7: 787-96.

13. Dube MP, Stein JH, Aberg JA, et al. Guidelines for the Evaluation and Management of Dyslipidemia in Human Immunodeficiency Virus (HIV)-Infected Adults Receiving Antiretroviral Therapy-Recommendations of the HIV Medicine Association of the Infectious Disease Society of America and the Adult AIDS Clinical Trials Group. CID 2003; 37: 613-27.

14. Kerr SJ, Duncombe C, Avihingsanon A, et al. Dyslipidemia in Asia population after treatment for two years with protease inhibitor-containing regimens. J Int Assoc Physicians AIDS Care 2007; 6(1): 36-46.

15. Clotet B,Bellos N, Molina JM, Et al. Efficacy and safety of darunavir-ritonavir at week 48 in treatment experienced patients with HIV-1 infection in POWER 1 and 2 a pooled subgroup analysis of data from two randomized trials. Lancet 2007; 369: 1169-78.

16. Sekhar RV, Jahoor F, Pownall HJ, et al. Cardiovascular Implications of HIV-associated Dyslipidemic Lipodystrophy. Curr Atheroscler Rep 2004; 6: 173-9.

17. Friis-Moller N, Reiss P, Sabin CA, et al. for the DAD Study Group Class of antiretroviral drugs and the risk of myocardial infarction. N Engl J Med 2007; 356:1723-35.

18. Martinez E, Azuaje C, Antela A, et al. Effects of switching to ritonavir-boosted atazanavir on HIV-infected patients receiving antiretroviral therapy with hyperlipidemia[Abstract]. Program and abstracts of the 12th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; 2005 Feb 22-25; Boston, Massachusetts; 2005. p. 850.

19. Sension M, Grinsztejn B, Molina J, et al. AI42 4067: Improvement in lipid profiles after 12 weeks of switching to atazanavir from boosted of unboosted protease inhibitors in patients with no previous PI virologic failure and hyperlipidemia at baseline [Abstract]. Program and abstracts of the12th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; 2005 Feb 22-25; Boston, Massachusetts; 2005. p. 858.

20. Visnegarwala F, Maldonado M, Sajja P, et al. Lipid lowering effects of statin and fibrates in the management of HIV dyslipidemia associated with antiretroviral therapy in HIV clinical practice. JInfect 2004; 49: 283-90.

21. Gerber MT, Mondy KE, Yarasheski KE, et al. Niacin in HIV-infected individuals with hyperlipidemia.