การช่วยฟื้นคืนชีพ

Main Article Content

อรุณ เหลืองนิยมกุล

บทคัดย่อ

          การช่วยฟื้นคืนชีพมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษา (guideline) อย่างต่อเนื่อง การติดตามทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติจนมีความชำนาญจนสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยและป้องกันไม่ให้เกิดมีภาวะทุพพลภาพเกิดขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย