ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคสถาบันบำราศนราดูร

Main Article Content

พัชรา ตันธีรพัฒน์

บทคัดย่อ

          วัณโรคเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขโดยพบว่าอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคต่ำกว่าเป้าหมายตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา แบบศึกษาเก็บข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective Descriptive Study) วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาที่คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ สถาบันบำราศนราดูร ปีพ.ศ. 2559 จำนวน 167 ราย รวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกการลงข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคและเวชระเบียนผู้ป่วย ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านการรักษา ข้อมูลด้านการบริการ และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดยา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ปัจจัยความสัมพันธ์กับการขาดยาด้วย chi-square


         ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล   ปัจจัยด้านการรักษา  และปัจจัยด้านการบริการ ทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ และไม่มีผลต่อการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรค ซึ่งอาจเกิดจากประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อจำกัดของการวิจัย  ดังนี้ 


  1. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เคยมีประสบการณ์มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลจนเกิดความคุ้นเคยต่อการที่ต้องรับประทานยาทุกวันจำนวนมากเป็นเวลานาน การเกิดอาการข้างเคียงจากการรับประทานยา ความลำบากในการเดินทางมารับยาแต่ละครั้ง ประเด็นเหตุผลเหล่านี้ทำให้กลุ่มตัวอย่างคุ้นชินและไม่มีผลต่อการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรค

  2. เมื่อพิจารณาผลการรักษาของผู้ป่วย พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเอชไอวี มีการเสียชีวิตก่อนรักษาครบ การย้ายสถานที่รักษาตามสิทธิที่ผู้ป่วยได้รับ อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราการรักษาหาย/รับประทานยาครบต่ำกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ตันธีรพัฒน์ พ. (2021). ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคสถาบันบำราศนราดูร. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 15(1), 13–24. https://doi.org/10.14456/jbidi.2021.6
บท
บทความวิจัย

References

World Health Organization. Global tuberculosis report 2017. Geneva: World Health Organization; 2017.

Bureau of tuberculosis, Department of Disease Control. National tuberculosis control program guidelines, Thailand. Bangkok: Aksorn Graphic and Design; 2018. (in Thai)

Gebrezgabiher G, Romha G, Ejeta E, Asebe G, Zemene E, Ameni G. Treatment outcome of tuberculosis patients under Directly Observed Treatment Short course and factors affecting outcome in Southern Ethiopia: A Five-Year retrospective study. PLoS One 2016; 11: e0150560.

Ali SA, Mavundla TR, Fantu R, Awoke T. Outcomes of TB treatment in HIV co-infected TB patients in Ethiopia: a cross-sectional analytic study. BMC Infectious Diseases 2016; 16: 640.

Chaves Torres NM, Quijano Rodríguez JJ, Porras Andrade PS, Arriaga MB, Netto EM. Factors predictive of the success of tuberculosis treatment: a systematic review with meta-analysis. PLOS ONE 2019; 14: e0226507.

Tantipiwattanaskul K. The influence of patient factors on medication adherence in ambulatory care unit at Bangplama hospital, Suphanburi. Journal of Health Science 2019; 28(suppl 1): S107-S119. (in Thai)

Kavinum S,Lemrod K. Screening for pulmonary tuberculosis among the elderly and alcoholics. Journal of Health Science 2017; 26(3): 561-570. (in Thai).

Chantana N, Maneesriwongul W, Putawatana P. Factors related to adherence to Multi-Drug Resistant Tuberculosis treatment. Rama Nurs J [internet]. 2020 [cited 2020 Sep 2]; 25(3): 296-309. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RNJ/article/view/181645 (in Thai)

Sangeunboonyapong N, Puapan S. Factors relating to loss to follow-up among schizophrenia patients enrolled in the community hospitals in Chachoengsao province. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2017; 18(1): 229-236. (in Thai).

Sangwichian W, Kumkaew J, Kumlung C, Chanbancherd P, Pongpetchdit M. Factors associated with success rate of pulmonary tuberculosis treatment at TB clinic in Nopparat Rajathanee hospital". Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 11(3): 83-91. (in Thai).

Khonsomsak R.Factors associated with mortality in smear positive pulmonary tuberculosis in Somdejrpyannasangworn hospital, Chiang Rai province. Chiangrai Medical Journal 2017; 1: 20-27. (in Thai)

Chawadet S. Development of a model for tuberculosis control program with Directly Observed Treatment (DOT) in Huaithabthan district, Sisaket province. JPMAT 2019; 8(3): 339-351. (in Thai)

Tanue EA, Nsagha DS, Njamen TN, Assob NJC. Tuberculosis treatment outcome and its associated factors among people living with HIV and AIDS in Fako Division of Cameroon. PLOS ONE 2019; 14: e0218800.

Sirijaichingkul C, Pimpasung J, Choroensri S. Incidence of tuberculosis and factors affecting treatment outcomes in Chum Phae hospital. KKU Journal of Medicine 2018; 4(3): 36-44. (in Thai)