ต้นทุนต่อหน่วยบริการผู้ป่วยใน: หอผู้ป่วยแยกโรคแพร่กระจายเชื้อ ทางอากาศ สถาบันบำราศนราดูร ปีงบประมาณ 2558

Main Article Content

สมจิตร ทองแย้ม

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ต้นทุนต่อหน่วยบริการผู้ป่วยในต่อหนึ่งวันนอนในหอผู้ป่วยแยกโรคแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Airborne Infection Isolation Ward) และ 2) ต้นทุนต่อหน่วยบริการผู้ป่วยในรายโรคต่อครั้งการนอนในหอผู้ป่วยแยกโรคแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ สถาบันบำราศนราดูร ปีงบประมาณ 2558 เป็นการศึกษาในมุมมองของผู้ให้บริการ ดำเนินการวิจัยโดยการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลทั้งหมดใช้เทคนิคการกระจายต้นทุนพร้อมกันตามสมการ simultaneous equation method และสร้างเมตริกซ์ในการกระจายต้นทุน (Allocation matrix)
          ผลการวิจัยพบว่า หอผู้ป่วยแยกโรคแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ มีต้นทุนต่อหน่วยผู้รับบริการผู้ป่วยในต่อหนึ่งวันนอน เท่ากับ 13,242.41 บาท ต้นทุนต่อหน่วยบริการผู้ป่วยในรายโรคต่อครั้งการนอน อยู่ระหว่าง 33,106.03 - 198,636.15 บาท ได้แก่ โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 198,636.15 บาทต่อครั้ง วัณโรควิกฤต 189,118.17 บาทต่อครั้ง วัณโรคดื้อยา 132,424.10 บาทต่อครั้ง ไข้หวัดใหญ่วิกฤต 113,884.73 บาทต่อครั้ง โรคสุกใส 72,833.26 บาทต่อครั้ง โรคคอตีบ 52,969.64 บาทต่อครั้ง ผู้ป่วยสงสัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 48,154.22 บาทต่อครั้ง ผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า 33,106.03 บาทต่อครั้ง และผู้ป่วยโรคทั่วไปวิกฤต 97,924.14 บาทต่อครั้ง การวิจัยครั้งนี้พบว่า ต้นทุนบริการผู้ป่วยในโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางสูงกว่าต้นทุนผู้ป่วยสงสัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 4 เท่า ข้อเสนอแนะการนำผลวิจัยไปใช้ ผู้บริหารสถานพยาบาลสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดงบประมาณด้านบริการสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ของโรงพยาบาลได้ ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป ควรวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการกรณีกักแยกผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และควรศึกษาต้นทุนในมุมมองของผู้รับบริการ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. สมจิตร ทองแย้ม. ต้นทุนต่อหน่วยบริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในโรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อที่เป็น ปัญหาสำคัญของสถาบันบำราศนราดูรปีงบประมาณ 2549. นนทบุรี: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา; 2553.

2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558. กรุงเทพฯ: วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย; 2558.

3. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2558. กรุงเทพฯ: องค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์; 2558.

4. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์. การศึกษาต้นทุนบริการสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550. (อัดสำเนา)