การรักษาวัณโรค: DOT vs. VOT

Main Article Content

พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ

บทคัดย่อ

          การรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยการมีพี่เลี้ยงดูแลการรับประทานยาต่อหน้า หรือ DOT (Directly-Observed Treatment) ยังคงได้รับคำแนะนำในแนวทางการรักษาวัณโรคล่าสุด พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) ขององค์การอนามัยโลก แต่ปัจจุบันได้มีความพยายามพัฒนา VOT (Video-Observed Treatment) มาใช้แทน DOT เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยวัณโรค อย่างไรก็ตาม ในรูปแบบการทำ DOT ที่ไม่มอบหมายให้ญาติผู้ป่วยเป็นพี่เลี้ยง (Non-Family DOT Model) พบว่า แม้ผู้ป่วยวัณโรคจะเดินทางมาที่สถานบริการทุกวัน แต่มีบางรายที่ไม่ได้รับประทานยาจริง หรือแสร้งรับประทานยาเท่านั้น นอกจากนี้ในการทำ DOT ควรมีการดูสีเม็ดยาว่ามีการเปลี่ยนสีเสื่อมสภาพหรือไม่ ควรเก็บยาวัณโรคไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันยาเสื่อมสภาพ ควรสังเกตเฝ้าระวังการมีอาการข้างเคียงที่รุนแรงให้ผู้ป่วย และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้ป่วยด้วย ดังนั้น ไม่ควรใช้ VOT เป็นมาตรการหลักทดแทนการทำ DOT แต่ควรใช้เป็นเพียงมาตรการสนับสนุนการทำ DOT ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

1. World Health Organization. Global tuberculosis report 2017. Geneva: WHO. WHO/HTM /TB/ 2017.23. 2017.

2. World Health Organization. Treatment of tuberculosis: guidelines for national programs. 3rd ed. Geneva: WHO. WHO/CDS/TB/2003. 313. 2013.

3. Rattanasuwan P. TB treatment with DOT: RCT vs. effective program management. Walailak J Sci & Tech 2015; 12: 581-5.

4. World Health Organization. WHO Report on the tuberculosis epidemic: DOTS stop TB at the source. Geneva: WHO. WHO/TB/95.183. 1995.

5. World Health Organization. The Stop TB Strategy: Building on and enhancing DOTS to meet the TB-related Millennium Development Goals. Geneva: WHO. WHO/HTM/TB/2006.368. 2006.

6. World Health Organization. The End TB Strategy: Global strategy and targets for tuberculosis prevention, care and control after 2015 [internet]. Geneva: WHO; 2018 [cited2018May9]. 2p. Available from: http://www.who.int/tb/strategy/End_TB_Strategy.pdf?ua=1

7. World Health Organization. Treatment of tuberculosis: guidelines for treatment of drug-susceptible tuberculosis and patient care, 2017 update. Geneva: WHO. WHO/HTM/TB/2017. 05. 2017.

8. พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ, ชลดา ยวนแหล, ผกาวัลย์ แดหวา. การดำเนินงาน DOT (Directly-Observed Treatment) โดยมอบหมายการเป็นพี่เลี้ยงให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติผู้ป่วย: รูปแบบของศูนย์วัณโรคเขต 11 นครศรีธรรมราช ในปีงบประมาณ 2542-2543. สงขลานครินทร์เวชสาร 2545; 20: 69-78.

9. Rattanasuwan P, Yuanlae C, Daewa P, Imduang K. 12-Year treatment outcomes of tuberculosis patients: a full-scale non-family DOT model in Thailand. Walailak J Sci & Tech 2015; 12: 587-93.

10. พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ. Non-family DOT: แนวทาง การควบคุมวัณโรคอย่างมีประสิทธิภาพ [อินเทอร์เน็ต].[เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2561]. เข้าถึงได้จาก:https://goo.gl/i66SEG

11. World Health Organization. Handbook for the use of digital technologies to support tuberculosis medication adherence. Geneva: WHO. WHO/HTM/TB/2017.30. 2017.

12. Chuck C, Robinson E, Macaraig M, Alexander M, Burzynski J. Enhancing management of tuberculosis treatment with video directly observed therapy in New York City. Int J Tuberc Lung Dis 2016; 20: 588-93.

13. Wade VA, Karnon J, Eliott JA, Hiller JE. Home videophones improve direct observation in tuberculosis treatment: a mixed methods evaluation. PLoS ONE [internet]. 2012 [cited 2018 May 9]; 7(11): e50155. doi.org/10.1371/ journal.pone.0050155.

14. Centers for Disease Control and Prevention, United States of America. Improving patient adherence to tuberculosis treatment, revised 1994. Atlanta: CDC; 1994.