แนวทางการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องภารกิจสถาบันบำราศนราดูร ปี 2559 กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง

Main Article Content

สมจิตร ทองแย้ม

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องภารกิจสถาบันบำราศนราดูร ปี 2559 กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง และเพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปจัดทำแนวทางการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องภารกิจขององค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องภารกิจของสถานพยาบาลอื่นได้ ดำเนินการศึกษาโดยค้นคว้าข้อมูลทางด้านเอกสาร รวบรวมข้อมูลจากการดำเนินงานทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยวิธีการสัมภาษณ์ การประชุมปฏิบัติการกลุ่ม และการบันทึกเหตุการณ์จริง กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือบุคลากรจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถาบันบำราศนราดูร ระยะเวลาการศึกษาระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2559
          ผลการศึกษา ปรากฏว่าแนวทางการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องภารกิจสถาบันบำราศนราดูรปี 2559 กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง มีขั้นตอนดำเนินการ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร 2.ระบุภารกิจหลักที่สำคัญขององค์กร 3.วิเคราะห์ผลกระทบทางภารกิจขององค์กร 4.ประเมินความเสี่ยงและความต้องการทรัพยากรขององค์กร 5.วิเคราะห์สรุปข้อมูลจากเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินขององค์กร 6.จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องภารกิจตามกรอบเนื้อหาที่กำหนด ผลการศึกษาครั้งนี้พบปัจจัยความสำเร็จเกิดจากผู้นำในการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องภารกิจมีความมุ่งมั่นตั้งใจ สามารถประสานขอความร่วมมือ อธิบายจูงใจให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจในเหตุผลความจำเป็นและความสำคัญของการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องภารกิจองค์กร เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องภารกิจได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานที่จะนำไปใช้ สามารถปรับกรอบเนื้อหาการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องภารกิจสถาบันบำราศนราดูรได้ตามบริบทของหน่วยงาน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2. กรุงเทพฯ: วิชั่นพริ้นท์ แอนด์ มีเดีย; 2558.

2. คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559). แผน ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.2556-2559). พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 2555.

3. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. กรอบการปฏิบัติงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตรียมความพร้อมและดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติอย่างรวดเร็วตามความต้องการของพื้นที่ และได้มาตรฐานสากลปีงบประมาณ 2557. นนทบุรี: กรมควบคุมโรค; 2557.

4. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือแผนบริหารความต่อเนื่องของภารกิจ สถาบันบำราศนราดูร กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส. นนทบุรี; 2558.

5. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการจัดทำแผนประคองกิจการภายในองค์กร (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อเตรียมความพร้อม: กรณีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่. กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์; 2556.

6. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (แผนประคองกิจการภายในองค์กร) กรณีอุทกภัยปีพ.ศ.2556. นนทบุรี: กรมควบคุมโรค; 2556.