ความก้าวหน้าการวิจัยกลไกการออกฤทธิ์ของสารโพลีฟีนอลในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน

Main Article Content

เซี่ย อันน่า
จางซุน เจิ้งหยวน
ไต้ เวยเวย

บทคัดย่อ

โรคกระดูกพรุนเป็นโรคกระดูกเรื้อรังที่พบบ่อย มีลักษณะกระดูกเปราะบางและมีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักเพิ่มขึ้น หากอาการรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ดังนั้นการค้นหาวิธีการป้องกันและรักษาที่มีประสิทธิผลจึงเป็นสิ่งสำคัญ สารโพลีฟีนอลเป็นกลุ่มของสารประกอบออกฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งมีอยู่ทั่วไปในพืช และมีฤทธิ์ทางสรีรวิทยาหลายอย่าง รวมถึงการต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ มีงานวิจัยมากมายแสดงให้เห็นว่า สารโพลีฟีนอลสามารถควบคุมเมตาบอลิซึมของกระดูกผ่านกลไกต่างๆ เช่น การต้านอนุมูลอิสระ การต้านการอักเสบ การส่งเสริมการสร้างกระดูก และยับยั้งการสลายของกระดูก โพลีฟีนอลมีข้อดีหลายประการและเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ ปลอดสารพิษ เมื่อเปรียบเทียบกับยาที่ใช้กันทั่วไป จึงเป็นสารที่มีศักยภาพในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน บทความนี้เป็นการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของสารโพลีฟีนอลในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นฐานทางทฤษฎีและแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาสารโพลีฟีนอลให้เป็นยาที่มีศักยภาพในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Johnston CB, Dagar M. Osteoporosis in older adults. Med Clin North Am. 2020;104(5):873-84.

Chisari E, Shivappa N, Vyas S. Polyphenol-rich foods and osteoporosis. Curr Pharm Des. 2019;25(22):2459-66.

Martiniakova M, Babikova M, Mondockova V, Blahova J, Kovacova V, Omelka R. The role of macronutrients, micronutrients and flavonoid polyphenols in the prevention and treatment of osteoporosis. Nutrients. 2022;14(3):523.

Song SS, Guo YY, Yang YH, Fu DH. Advances in pathogenesis and therapeutic strategies for osteoporosis. Pharmacol Ther. 2022;237:108168.

Muñoz M, Robinson K, Shibli-Rahhal A. Bone health and osteoporosis prevention and treatment. Clin Obstet Gynecol. 2020;63(4):770-87. Zhang L, Zheng YL, Wang R, Wang XQ, Zhang H. Exercise for osteoporosis: a literature review of pathology and mechanism. Front Immunol. 2022;13:1005665.

Martiniakova M, Babikova M, Omelka R. Pharmacological agents and natural compounds: available treatments for osteoporosis. J Physiol Pharmacol. 2020;71(3):307-20.

Chen ST, Kang L, Wang CZ, Huang PJ, Huang HT, Lin SY, et al. (-)-Epigallocatechin-3-gallate decreases osteoclastogenesis via modulation of RANKL and osteoprotegrin. Molecules. 2019;24(1):156.

Shen N, Wang TF, Gan Q, Liu S, Wang L, Jin B. Plant flavonoids: classification, distribution, biosynthesis, and antioxidant activity. Food Chem. 2022;383:132531.

Singla RK, Dubey AK, Garg A, Sharma RK, Fiorino M, Ameen SM, et al. Natural polyphenols: chemical classification, definition of classes, subcategories, and structures. J AOAC Int. 2019;102(5):1397-400.

Dini I, Grumetto L. Recent advances in natural polyphenol research. Molecules. 2022;27(24):8777.

Fraga CG, Croft KD, Kennedy DO, Tomás-Barberán FA. The effects of polyphenols and other bioactives on human health. Food Funct. 2019;10(2):514-28.

Chisari E, Shivappa N, Vyas S. Polyphenol-rich foods and osteoporosis. Curr Pharm Des. 2019;25(22):2459-66.

Jiang YX, Luo WQ, Wang B, Wang XY, Gong P, Xiong Y, et al. Resveratrol promotes osteogenesis via activating SIRT1/FoxO1 pathway in osteoporosis mice. Life Sciences. 2020;246:117422.

De Pablos RM, Espinosa-Oliva AM, Hornedo-Ortega R, Cano M, Arguelles S. Hydroxytyrosol protects from aging process via AMPK and autophagy; a review of its effects on cancer, metabolic syndrome, osteoporosis, immune-mediated and neurodegenerative diseases. Pharmacol Res. 2019;143:58-72.

Damani JJ, De Souza MJ, VanEvery HL, Strock NC, Rogers CJ. The role of prunes in modulating inflammatory pathways to improve bone health in postmenopausal women. Adv Nutr. 2022;13(5):1476-92.

Fourati M, Smaoui S, Hlima HB, Elhadef K, Braïek OB, Ennouri K, et al. Bioactive compounds and pharmacological potential of pomegranate (Punica granatum) Seeds - a review. Plant Foods Hum Nutr. 2020;75(4):477-86.

Kamaruzzaman MA, Chin KY, Mohd Ramli ES. A review of potential beneficial effects of honey on bone health. Evid Based Complement Alternat Med. 2019;2019:8543618.

Sueishi Y, Nii R. A comparative study of the antioxidant profiles of olive fruit and leaf extracts against five reactive oxygen species as measured with a multiple free-radical scavenging method. J Food Sci. 2020;85(9):2737-44.

Gao MT, Xue X, Zhang XM, Chang YY, Zhang QL, Li X, et al. Discovery of potential active ingredients of Er-Zhi-Wan, a famous traditional Chinese formulation, in model rat serum for treating osteoporosis with kidney-Yin deficiency by UPLC-Q/TOF-MS and molecular docking. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2022;1208:123397.

Khanizadeh F, Rahmani A, Asadollahi K, Ahmadi MRH. Combination therapy of curcumin and alendronate modulates bone turnover markers and enhances bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis. Arch Endocrinol Metab. 2018;62(4):438-45.

Nakai S, Fujita M, Kamei Y. Health promotion effects of soy isoflavones. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2020;66(6):502-7.

Lin SY, Kan JY, Lu CC, Huang HH, Cheng TL, Huang HT, et al. Green tea catechin (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) facilitates fracture healing. Biomolecules. 2020;10(4):620.

Hang RQ, Wang JH, Tian X, Wu RF, Hang RY, Zhao YY, et al. Resveratrol promotes osteogenesis and angiogenesis through mediating immunology of senescent macrophages. Biomed Mater. 2022;17(5):055005.

Yu T, Wang ZY, You XM, Zhou HC, He WB, Li B, et al. Resveratrol promotes osteogenesis and alleviates osteoporosis by inhibiting p53. Aging (Albany NY). 2020;12(11):10359-69.

Yang XH, Jiang TL, Wang Y, Guo L. The role and mechanism of SIRT1 in resveratrol-regulated osteoblast autophagy in osteoporosis rats. Sci Rep. 2019;9(1):18424.

Yang C, Zhu KC, Yuan XW, Zhang XL, Qian YB, Cheng T. Curcumin has immunomodulatory effects on RANKL-stimulated osteoclastogenesis in vitro and titanium nanoparticle-induced bone loss in vivo. J Cell Mol Med. 2020;24(2):1553-67.

Xu HH, Liu TT, Li J, Xu J, Chen F, Hu LH, et al. Oxidation derivative of (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) inhibits RANKL-induced osteoclastogenesis by suppressing RANK signaling pathways in RAW 264.7 cells. Biomed Pharmacother. 2019;118:109237. Yu YH, Zhou LY, Li XP, Liu J, Li HY, Gong LX, et al. The progress of nomenclature, structure, metabolism, and bioactivities of oat novel phytochemical: avenanthramides. J Agric Food Chem. 2022;70(2):446-57.

Wang SN, Qiu Y, Gan RY, Zhu F. Chemical constituents and biological properties of Pu-erh tea. Food Res Int. 2022;154:110899.