การเตรียมสารกลุ่มแทนชิโนนที่บรรจุใน PLGA/NPs และผลในการส่งเสริมด้านการเรียนรู้และความจำ เมื่อใช้ร่วมกับพิมเสน

Main Article Content

หวาง ตี้
หลี่ เวย
อู๋ อี้หาน
จาน กู้
จาง เฉิน
เกา ฮุ่ยเล่อ
โจว เลี่ยง
จาง จินหมิง

บทคัดย่อ

ความบกพร่องด้านการเรียนรู้และความจำเป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดโดยมีสาเหตุมาจากโรคทางระบบประสาทส่วนกลางซึ่งนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่แย่ลง ถึงอย่างไรก็ตามการรักษาด้วยยาที่ใช้กันโดยทั่วไปนั้นให้ผลการรักษายังไม่เป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งยังไม่ทราบกลไกที่แน่ชัดของการเกิดภาวะดังกล่าว รวมถึงความท้าทายในการนำส่งยาผ่านชั้นเยื่อบุที่เป็นแนวกั้นกรองทางธรรมชาติระหว่างหลอดเลือดฝอยในสมองและเซลล์สมองรวมถึงส่วนอื่นๆ ที่ประกอบเป็นเนื้อเยื่อสมอง วัตถุประสงค์ในการศึกษานี้เป็นการพัฒนาวิธีการรักษาโดยใช้สารกลุ่มแทนชิโนนที่ถูกบรรจุไว้ในอนุภาคนาโนร่วมกับการใช้พิมเสนเพื่อทำให้การเรียนรู้และความจำนั้นดียิ่งขึ้น วิธีที่ใช้ในเบื้องต้นโดยนำสารสำคัญคือ แทนชิโนน IIA (TanIIA) และคริปโตแทนชิโนน (CTan) ซึ่งสกัดได้มาจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Salvia miltiorrhiza Bunge ซึ่งสารสำคัญทั้งสองชนิดได้ถูกนำไปบรรจุไว้ในโคโพลีเมอร์ PLAG ได้เป็นอนุภาคนาโนที่เรียกว่า TC@PLGA/NPs โดยใช้เทคนิคการระเหยด้วยตัวทำละลายขั้นตอนเดียว ประสิทธิภาพการห่อหุ้ม TanIIA และ CTan ของ TC@PLGA/NPs มีค่าเท่ากับ 85.31±1.28% และ 86.42±2.07% ตามลำดับ ค่า LE% ของ TanIIA และ CTan มีค่าเท่ากับ 1.24±0.09% และ 1.53±0.15% ตามลำดับ มีขนาดของอนุภาคโดยเฉลี่ยเท่ากับ 194.2±3.5 นาโนเมตร และมีความคงสภาพของการกักเก็บรักษาอยู่ในระดับที่ดี ผลของการวิเคราะห์เชิงความร้อนด้วยเทคนิคดิฟเฟอร์เรนเชียลสแกนนิ่งคาลอรี่เมทรี (DSC) พบว่าสารกลุ่มแทนชิโนนที่ถูกห่อหุ้มในโพลีเมอร์ PLAG ได้ดีไม่ใช่เป็นการผสมกันทางกายภาพ ส่วนการทดลองทางพฤติกรรมโดยใช้วิธี The Morris water maze (MWM) แสดงให้เห็นว่าการให้ TC@PLGA/NPs ร่วมกับพิมเสน (BNL+TC@PLGA/NPs) โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ สามารถเพิ่มความสามารถด้านการเรียนรู้และความจำเชิงพื้นที่ของหนูทดลองที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยการให้พิมเสนร่วมกับ TC@PLGA/NPs สามารถลดระยะเวลาแฝงของการหลบหนีและระยะทางในการว่ายน้ำของหนูที่มีภาวะสมองเสื่อมที่ชักนำด้วยสาร scopolamine อย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันยังลดการแสดงออกที่เกิดจากสารมาลอนไดอัลดีไฮล์ (MDA) และเอนไซม์แอซีทิลโคลีนเอสเทอเรส (AchE) ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสอีกด้วย บทสรุปคือข้อได้เปรียบจากการใช้พิมเสนที่ช่วยในการลำเลียงยาผ่านเยื่อบุแนวกั้นระหว่างหลอดเลือดฝอยและเนื้อเยื่อสมองกับการใช้สารกลุ่มแทนชิโนนที่ถูกบรรจุไว้อนุภาคนาโนร่วมกัน ทำให้ยกระดับความสามารถในการเรียนรู้และความจำในหนูทดลองให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผลการศึกษาวิจัยนี้ได้ให้แนวทางที่มีประสิทธิผลในการรักษาโรคทางระบบประสาทส่วนกลาง

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Nezerwa M, Chen T, Fried-Stahl J, Joshi N, Terranova J, Wright R, et al. Universal design with mobile app development: bridging the gap for the forgotten populations. In: 2015 Long Island Systems, Applications and Technology Conference; 2015 May 1; Farmingdale, NY, USA. New York: IEEE; 2015. p. 1-6.

Klich-Rączka A, Piotrowicz K, Mossakowska M, Skalska A, Wizner B, Broczek K, et al. The assessment of cognitive impairment suspected of dementia in Polish elderly people: results of the population-based PolSenior Study. Exp Gerontol. 2014;57(9):233-42.

Sabir S, Roohi N. Association of electrophoretically resolved low molecular weight protein fractions with senile dementia in elderly people. Pak J Zool. 2011; 43(4):721-26.

Tian BJ, Wei WS. The contribution of vascular factors to the pathogenesis of alzheimer's disease. Chinese J Clinical Neurosciences. 2014;22(4):445-51. (in Chinese)

Wang Y, Liu ZB, Niu WM. Influence of “Xiusanzhen” electroacupuncture on spatial memory ability and APP, Aβ protein expression in hippocamus of mice with Alzheimer's disease. Shaanxi J Traditional Chinese Medicine. 2018;39(2):139-42. (in Chinese)

Li H, Liu JG, Yao MJ, Zhao WM. Effect of Huannaoyicong prescription to AD rat in learning and memory and hippocampus of Aβ-related protein expression with lipid metabolism. Chinese Journal of Basic Medicine in Traditional Chinese Medicine. 2009;15(5):354-7. (in Chinese)

Lei X, Wang JH, Cheng XR, Zhou WX. Multiple-target agents in the therapy of Alzheimer′s disease: research advances. J Int Pharm Res. 2016;43(2):205-15. (in Chinese)

Xiao XH, Niu M, Wang J. Precision medicine oriented drug R&D and quality control of traditional Chinese medicine. Modernization of Traditional Chinese Medicine and Materia Medica-World Science and Technology. 2017;19(6):900-5. (in Chinese)

Shen CY, Jiang JG, Yang L, Wang DW, Zhu W. Anti‐ageing active ingredients from herbs and nutraceuticals used in traditional Chinese medicine: pharmacological mechanisms and implications for drug discovery. Br J Pharmacol. 2017;174(11):1395-425.

Liu N, Guo L, Yang J. Role of syndrome elements to name Alzheimer's disease syndrome. Global Traditional Chinese Medicine. 2012;5(7):517-20. (in Chinese)

Cheng Y, Feng J, Yao Q, Wu YH, Zhao FX. Discussion on the treatment of chronic arthritis by blood stasis. Guide of China Medicine. 2013;11(20):275-6. (in Chinese)

Qu Q, Zhang H, Zhao XP, Zhang GS. Professor Pei zhengxue's clinical experience on usage of Salvia miltiorrhiza. World Chinese Medicine. 2013;8(11): 1326-8. (in Chinese)

Xu SX, Zhong AQ, Ma HN, Li D, Hu Y, Xu YZ, et al. Neuroprotective effect of salvianolic acid B against cerebral ischemic injury in rats via the CD40/NF-κB pathway associated with suppression of platelets activation and neuroinflammation. Brain Res. 2017;1661:37-48.

Jiang P, Li C, Xiang Z, Jiao B. Tanshinone IIA reduces the risk of Alzheimer's disease by inhibiting iNOS MMP-2 and NF-κBp65 transcription and translation in the temporal lobes of rat models of Alzheimer's disease. Mol Med Rep. 2014;10(2): 689-94.

Jiang P, Sun XJ, Xiang ZH, Su XP, Li CB. The effect of tanshinone on the expression of iNOS MMP-2 in temporal of Alzheimer's disease model rats and study on mechanism. Progress in Modern Biomedicine. 2014;14(18): 3401-4. (in Chinese)

Ye DF, Li MF, Zhang YH, Wang XH, Liu H, Wu WT, et al. Cryptotanshinone regulates androgen synthesis through the ERK/c-Fos/CYP17 pathway in porcine granulosa cells. Evid Based Complement Alternat Med. 2017;2017:5985703.

Canfield SG, Stebbins MJ, Morales BS, Asai SW, Vatine GD, Svendsen CN, et al. An isogenic blood-brain barrier model comprising brain endothelial cells astrocytes and neurons derived from human induced pluripotent stem cells. J Neurochem. 2017;140(6):874-88.

Thao LQ, Byeon HJ, Lee CK, Lee SH, Lee ES, Choi HG, et al. Pharmaceutical potential of tacrolimus-loaded albumin nanoparticles having targetability to rheumatoid arthritis tissues. Int J Pharm. 2016;497(1–2):268-76.

Wan X, Zheng XY, Pang XY, Pang ZQ, Zhao JJ, Zhang ZM, et al. Lapatinib-loaded human serum albumin nanoparticles for the prevention and treatment of triple-negative breast cancer metastasis to the brain. Oncotarget. 2016;7(23):34038-51.

Zhang JM, Wang D, Wu YH, Li W, Hu YC, Zhao G, et al. Lipid-polymer hybrid nanoparticles for oral delivery of tartary buckwheat flavonoids. J Agric Food Chem. 2018;66(19):4923-32.

Cai H, Wen XX, Wen L, Tirelli N, Zhang X, Zhang Y, et al. Enhanced local bioavailability of single or compound drugs delivery to the inner ear through application of PLGA nanoparticles via round window administration. Int J Nanomedicine. 2014;9:5591-601.

Zou L, Wang D, Hu YC, Fu CM, Li W, Dai L, et al. Drug resistance reversal in ovarian cancer cells of paclitaxel and borneol combination therapy mediated by PEG-PAMAM nanoparticles. Oncotarget. 2017;8(36):60453-68.

Alshamsan A. Nanoprecipitation is more efficient than emulsion solvent evaporation method to encapsulate cucurbitacin I in PLGA nanoparticles. Saudi Pharm J. 2014;22(3):219-22.

Lewis DI. Animal experimentation: implementation and application of the 3Rs. Emerg top life sci. 2019;3(6):675-9.