ความก้าวหน้าด้านงานวิจัยของการรักษาอาการปวดจากโรคกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทด้วยการฝังเข็มและการนวดทุยหนา

Main Article Content

อรภา ศิลมัฐ
ศรัญญา สาธารณพร
จุฑารัตน์ ถิรศักดิ์ธนา
จารวิกร สินธุสิงห์
นัทชา ธรรมพงศ์พันธ์
กุสุมาภรณ์ โสภาสาย
ธันยนันท์ สรรพธนวัฒน์
อัญชนา โพธิสุทธิ์
พรไพรินทร์ ศรีเมือง
ปภาวี สุวรรณวิจิตร
ชนัดดา ไกรรัตนสม

บทคัดย่อ

โรคกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยในประเทศไทย สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุเกิดจากการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คน การพึ่งพาเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มากขึ้น และออกกำลังกายลดน้อยลง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก ส่วนใหญ่การรักษาโรคนี้ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน ในระยะเริ่มต้นมักเป็นการรักษาตามอาการโดยจะหลีกเลี่ยงการผ่าตัด ศาสตร์การแพทย์แผนจีนมักใช้การฝังเข็มและการนวดทุยหนารักษาและบรรเทาอาการต่างๆ จากโรคนี้เช่นกัน บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากคลังข้อมูลบนเว็บไซต์ และฐานข้อมูล CNKI ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี สรุปได้ว่าการรักษาด้วยการฝังเข็มและการนวดทุยหนาสามารถรักษาอาการทางคลินิกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะให้ผลการรักษาที่ดีมากยิ่งขึ้นหากใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยรักษาอาการปวดของผู้ป่วยและช่วยฟื้นฟูการทำงานของกระดูกคอได้ดีโดยไม่มีผลข้างเคียงจากการใช้ยาและไม่ทำให้ผู้ป่วยมีความเจ็บปวดระหว่างรับการรักษา

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Nakornping Hospital. Patients with spinal cord compression [Internet]. 2018 [cited 2021 Apr 20]. Available from: http://mis.nkp-hospital.go.th/institute/admInstitute/nFile/sID2018-03-17_102107. (in Thai)

Perry C. Cervical spine [Internet]. 2022 [cited 2022 Dec 20]. Available from: https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/cervical-spine

Janchai K. Nursing guide for cervical spondylosis patients undergoing anterior cervical spine surgery [Internet]. 2015 [cited 2021 Apr 20]. Available from: https://www2.si.mahidol.ac.th/division/nursing/sins/attachments/article/225/sins_nursing_manual_2559_02.pdf. (in Thai)

Bunmaprasert T. Fractures & dislocations of the spine and acute spinal cord injury [Internet]. 2014 [cited 2022 Mar 16]. Available from: https://w1.med.cmu.ac.th/ortho/images/education/Dr.Torpong/PDF%20new_58/Fractures%20&%20Dislocations%20of%20the%20Spine.pdf. (in Thai)

Orthopedic Center, Thonburi Hospital. Neck pain [Internet]. [cited 2022 Mar 16]. Available from: https://www.thonburihospital.com/Neck_Pain_Causes_of_Cspine_s_Disease_.html. (in Thai)

Bintachitt P. Approach to neck pain [Internet]. 2017 [cited 2021 Apr 15]. Available from: https://meded.psu.ac.th/binla/class05/388_571_2/Approach_neck_pain/index2.html. (in Thai)

Chaiyamongkol W. Degenerative spinal disorder: cervical spine [Internet]. 2017 [cited 2021 Apr 15]. Available from: https://meded.psu.ac.th/binlaApp/class05/388_571_2/Degenerative_spinal2/index4.html. (in Thai)

Zhou ZY, editor. Internal traditional Chinese medicine. 2nd ed. Beijing: Beijing Songyuanying Printing; 2008. (in Chinese)

Wang HM, editor. Orthopedics and traumatology of traditional Chinese medicine. 2nd ed. Beijing: China Traditional Chinese Medicine Publishing House; 2007. (in Chinese)

Zhan HS, He W, editors. Orthopedics and traumatology of traditional Chinese medicine. 2nd ed. Beijing: China Traditional Chinese Medicine Publishing House; 2019. (in Chinese)

Zhou ZY, editor. Internal traditional Chinese medicine. 2nd ed. Beijing: Beijing Songyuanying Printing; 2008. (in Chinese)

Zhou ZY, editor. Internal traditional Chinese medicine. 2nd ed. Beijing: Beijing Songyuanying Printing; 2008. (in Chinese)

Alternative Medical Unit, Ramathibodi Hospital. Acupuncture [Internet]. [cited 2022 Mar 12]. Available from: https://www.rama.mahidol.ac.th/altern_med/th/acupuncture_km. (in Thai)

Huachiew TCM Clinic. How does acupuncture and moxibustion treat diseases? [Internet]. 2023 [cited 2022 Mar 12]. Available from: https://www.huachiewtcm.com/content/5859/ฝังเข็มรักษาโรคได้อย่างไร. (in Thai)

Wu W. Effectiveness of acupuncture and moxibustion in the treatment of cervical spondylotic radiculopathy. Guide of China Medicine. 2020;18(32):121-3. (in Chinese)

Zhang GM, Xie R. Clinical value of acupuncture and moxibustion in the treatment of cervical spondylotic radiculopathy. Health for Everyone. 2020;(5):169. (in Chinese)

Xiong ZH, Tian FW, Liu YB, Lu Y. Clinical observation on the treatment of 80 cases of cervical spondylotic radiculopathy with acupuncture and moxibustion. Inner Mongolia Journal of Traditional Chinese Medicine. 2017;36(Z1):195. (in Chinese)

Wang GC. Safety analysis of acupuncture and moxibustion in treating cervical spondylotic radiculopathy. Guangming Journal of Chinese Medicine. 2020;35(21):3418-20. (in Chinese)

Hu ZM, Wang DQ. Clinical observation of acupuncture and moxibustion in the treatment of radicular pain of cervical spondylosis. Chinese Community Doctors. 2020;36(6):97-9. (in Chinese)

Huachiew TCM Clinic. Tuina [Internet]. 2022 [cited 2022 Mar 12]. Available from: https://www.huachiewtcm.com/content/6276/การนวดทุยหนารักษาโรค-tuina-นวดแผนจีน. (in Thai)

Medical Unit, Ramathibodi Hospital. Tuina [Internet]. [cited 2022 Mar 12]. Available from: https://www.rama.mahidol.ac.th/altern_med/th/tuina. (in Thai)

Chen S. Therapeutic effect of massage on cervical spondylotic radiculopathy. Continuing Medical Education. 2020;31(11):165-6. (in Chinese)

Li J. Efficacy of massage plus cervical traction on cervical spondylotic radiculopathy. Clinical Journal of Chinese Medicine. 2020;12(13):36-8. (in Chinese)

Dong LL, Dong B. Treatment of 30 cases of cervical spondylotic radiculopathy with six tuina massage methods. Traditional Chinese Medicinal Research. 2020;30(1):55-7. (in Chinese)

Gu ZP, Huang JH, Zhang HY. Clinical observation in the treatment of senile cervical spondylotic radiculopathy with LONG ’s manipulation. Journal of Zhejiang Chinese Medical University. 2020;44(6):585-795. (in Chinese)

Xuan SS, Luo YB, He TF. Clinical study on the treatment of cervical spondylotic radiculopathy by spinal fine-tuning. Hebei Journal of Traditional Chinese Medicine. 2020;42(12): 1871-5. (in Chinese)

Miao J, Li W, Wang K, Guo L, Liu HY. Study on the clinical effect of massage combined with acupuncture and moxibustion on cervical spondylotic radiculopathy. Renowned Doctor. 2020;(02):108. (in Chinese)

Xin GM. Clinical effect of Chinese massage combined with acupuncture and moxibustion on cervical spondylotic radiculopathy. Modern Diagnosis & Treatment. 2013;24(11):2459. (in Chinese)

Shi JF, Zhang JH. Effect of acupuncture and moxibustion on cervical spondylotic radiculopathy. China Continuing Medical Education. 2020;12(3):133-5. (in Chinese)

Zhou GS. Clinical effects of massage plus acupuncture on cervical spondylotic radiculopathy. Clinical Journal of Chinese Medicine. 2020;12(28):41-4. (in Chinese)

Su S. Efficacy of acupuncture plus massage on pain and functional recovery of cervical spondylotic radiculopathy. Clinical Journal of Chinese Medicine. 2019;11(1):24-6. (in Chinese)