การศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นในการรักษาโรคทางจิตเวชที่มีปัญหาหลอดเลือดหัวใจจากความสัมพันธ์ “อินหยางสอดคล้องกลมกลืน” ในคัมภีร์หวงตี้เน่ยจิง

Main Article Content

หลี่ ซือจิ่น
หวาง อี๋หรู
จาง อีฝาน
เฝิง เสี่ยวเถิง
ตู้ หมิ่น
ฉาง ซินตี๋
หวาง เจียโหรว
หลิว ผิง

บทคัดย่อ

โรคทางจิตเวชที่มีปัญหาหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง โรคทางจิตเวชร่วมกับโรคหัวใจ เกิดจากอารมณ์ที่ไม่ปกติของผู้ป่วยคือมีอาการวิตกกังวลและซึมเศร้า แบ่งออกเป็นกลุ่มอาการหยางและกลุ่มอาการอิน จากคัมภีร์โบราณ《ซู่เวิ่น·เซิงชี่ทงเทียนลุ่น》: “อินหยางกลมกลืนกัน จิตใจก็สงบ อินหยางแบ่งแยกกัน จิงชี่ก็สูญสิ้น” อินและหยางที่สมดุลกันเป็นแรงผลักดันพื้นฐานของการป้องกันและรักษาโรคของร่างกาย ในบทความนี้จึงเน้นทฤษฎี “อินหยางสอดคล้องกลมกลืน” เป็นประเด็นหลัก ศึกษาความสมดุลกันของอินหยางในการรักษาโรคทางจิตเวชที่มีปัญหาหลอดเลือดหัวใจ จากสรีรวิทยา พยาธิวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค การป้องกันและรักษาโรค เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการป้องกัน วินิจฉัยและรักษาโรคทางจิตเวชที่มีปัญหาหลอดเลือดหัวใจ

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Zhang Y. Analysis of the current situation of psychological problems in outpatients of cardiovascular medicine. Journal of Clinical Medical Literature. 2017;4(88):17301. (in Chinese)

Hu DY. How did I come to realize and propose "dual heart medicine". Chinese Journal of Cardiology. 2021;49(6):543-4. (in Chinese)

Li L. Huangdi's Internal Classic. Beijing: People’s Medical Publishing House; 2012. p. 2-339. (in Chinese)

Li L. Miraculous pivot. Beijing: People’s Medical Publishing House; 2012. p.23. (in Chinese)

Duan AL, Ju BZ. Time regimen based on theory of man being an integral part of nature in internal classic of yellow emperor. Liaoning Journal of Traditional Chinese Medicine. 2019;46(11):2305-8. (in Chinese)

Guo XY, Li ZJ. Research advances in mind-body related issues in Huangdi'sInternal Classic. Acta Universitatis Traditionis Medicalis Sinensis Pharmacologiaeque Shanghai. 2015;29(6):83-6. (in Chinese)

Wu JP, Dang XJ, Sun HJ, Wu HL. Thoughts and methods of Chinese medicine treatment of heart and psychological disease. Journal of Traditional Chinese Medicine. 2016;57(2):115-7. (in Chinese)

Deng TT. The scientific nature of the theory of mind governing deity. New Journal of Traditional Chinese Medicine. 2013;(3):15-6. (in Chinese)

Hu DY. Implementation of “double heart medicine” service model - attaching great importance to mental and psychological problems in doctor education and science communication. Chinese General Practice. 2019;22(18):2150-1. (in Chinese)

Liu JJ, Xiao CJ, Li ZR, Yang XY. Basedon harmonization to explore idea of psychocardiology in TCM treatment. Liaoning Journal of Traditional Chinese Medicine. 2016;43(11):2295-7. (in Chinese)

Shi WY, Li P, Chang XR, Lou BD, Li JX, Huang J, et al. Effect of electroacupuncture stimulation of acupoints of heart meridian on brain connectivity in 27 healthy volunteer subjects. Acupuncture Research. 2017;42(3):229-34. (in Chinese)

Li QY, Wang FR. Analysis on the status of clinical treatment of double heart disease in traditional Chinese and western medicine. Journal of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine. 2021;23(1):155-9. (in Chinese)

Li ZN, Li R. Exploring "double heart disease" based on the theory of harmony andlaw. Chinese Journal of Integrative Medicine on Cardio-Cerebrovascular Disease. 2022;20(23):4387-90. (in Chinese)

Hu LQ, Chen LF. Advances in the treatment of coronary heart disease patients with “double heart medicine” with traditional Chinese medicine. Traditional Chinese Medicine Journal. 2019;18(1):70-2. (in Chinese)

Dai YQ, Pei DJ, Liu J. Effect of five tone music therapy on anxiety, depression and blood pressure in patients with cardiovascular disease: a meta-analysis. Chinese Journal of General Practice. 2016;14(8):1359-62. (in Chinese)

Du A, Yu SQ. Clinical observation on Jieyu Anshen decoction combined with baduanjin in the treatment ofcardiac neurosis. Guangming Journal of Chinese Medicine. 2022;37(15):2734-7. (in Chinese)

Zhao FR, Li HX, Liang C, Zhang HW, Huang Y, Tu Yua, et al. The theoretical and clinical significance of the application of traditional Chinese medicine heart disease guidance in cardiac rehabilitation. Chinese Journal of Integrative Medicine on Cardio-Cerebrovascular Disease. 2020;20(14):2554-7. (in Chinese)

Li LL, Bi HY, Hao SJ. The general situation of traditional Yijinjing techniques in clinical application. Chinese Journal ofEthnomedicine and Ethnopharmacy. 2017;26(20):50-3+6. (in Chinese)

Cao PH, Wang MX, Wu CJ, Chen XH. Analysis of psycho-cardiology disease from the perspective of TCM psychology. Journal of Practical Traditional Chinese Internal Medicine. 2021;35(6):25-8. (in Chinese)

Li ZJ. Research progress of psychosomatic disease. Shanghai Journal of Traditional Chinese Medicine. 2004;(5):63-5. (in Chinese)