การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดสั่นพลิ้วจากเส้นประสาทวากัส

Main Article Content

จาง อี้
เสิ่น หลิน

บทคัดย่อ

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation, AF) เป็นความผิดปกติของการเต้นของหัวใจที่พบบ่อยในทางคลินิก มีอัตราการเสียชีวิต และการเกิดภาวะทุพพลภาพสูง อาจนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะหัวใจช็อค ภาวะหัวใจล้มเหลว ความบกพร่องทางการรับรู้ และอาการแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แต่ในปัจจุบันยังขาดวิธีการป้องกันและรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดสั่นพลิ้วที่มีประสิทธิภาพ ส่วนภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (obstructive sleep apnea hypopnea syndrome, OSAHS) เป็นโรคที่สามารถทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดสั่นพลิ้วได้และเป็นโรคที่สามารถรักษาได้ ซึ่งมีความสำคัญในการวิจัยทางคลินิกอย่างมาก บทความนี้จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลไกการเกิดโรคในทางแพทย์แผนปัจจุบันและสาเหตุกลไกการเกิดโรคในทางแพทย์แผนจีนระหว่างภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดสั่นพลิ้วจากเส้นประสาทวากัส เพื่อนำไปสู่แนวคิดใหม่ในการป้องกันและรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดสั่นพลิ้ว

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Lippi G, Sanchis-Gomar F, Cervellin G. Global epidemiology of atrial fibrillation: an increasing epidemic and public health challenge. Int J Stroke. 2021;16(2):217-21.

Pengo MF, Faini A, Grote L, Ludka O, Joppa P, Pataka A. Impact of sleep apnea on cardioembolic risk in patients with atrial fibrillation: data from the ESADA cohort. Stroke. 2021;52(2):712-5.

Liu J, Su XL, Yao FC. Obstructive sleep apnea and atrial fibrillation. Advances in Cardiovascular Diseases. 2019;40(4):630-3. (in Chinese)

Sun H, Shi JP, Li M, Chen X. Impact of continuous positive airway pressure treatment on left ventricular ejection fraction in patients with obstructive sleep apnea: a meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One. 2013;8(5):e62298.

Zhou J, Li BG. Research progress on the relationship between obstructive sleep apnea hypopnea syndrome and cardiovascular disease. Military Medical Journal of Southeast China. 2020;22(5):505-9. (in Chinese)

Razaghi P, Baskin KK, Sharma S, Young ME, Stepkowski S, Essop MF, et al. Atrophy, hypertrophy, and hypoxemia induce transcriptional regulators of the ubiquitin proteasome system in the rat heart. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2006;342(2):361-4.

Yeung HM, Hung MW, Lau CF, Fung ML. Cardioprotective effects of melatonin against myocardial injuries induced by chronic intermittent hypoxia in rats. J Pineal Res. 2015;58(1):12-25.

Wu SY, Lin L, Chen JY, Huang WQ. Research progress on the role in pathogenesis of T lymphocyte subsets and their cytokines in atrial fibrillation. Geriatrics Research. 2021;2(2):61-4. (in Chinese)

Zhang ZX, Zhang H, Wang BJ, Yan J, Pang JX. Review on the association between obstructive sleep apnea and inflammation response and vascular regulation. Progress in Modern Biomedicine. 2014;14(19):3779-83. (in Chinese)

Mendez IJ, Manemann SM, Bell EJ, Larson NB, Decker PA, Guerrero MA, et al. Adhesion pathway proteins and risk of atrial fibrillation in the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. BMC Cardiovasc Disord. 2021;21(1):436.

Zhu JW, Jiang JQ. Therapeutic effect of vagus nerve intervention in cardiovascular disease. Advances in Cardiovascular Diseases. 2020;41(3):301-5. (in Chinese)

Jiao HC, Wei Z, Sun TT, Zheng SM. The mechanism of autonomic nervous system in the occurrence and maintenance of paroxysmal atrial fibrillation. First Chinese Journal of Integrative Medicine on Cardio-Cerebrovascular Disease. 2018;16(2):213-6. (in Chinese)

Tavares L, Lador A, Valderrábano M. Sleep apnea and atrial fibrillation: role of the cardiac autonomic nervous system. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2021;17(1):49-52.

Tavares L, Rodríguez-Mañero M, Kreidieh B, Ibarra-Cortez SH, Chen JX, Wang SF, et al. Cardiac afferent denervation abolishes ganglionated pexi and sympathetic responses to apnea: implications for atrial fibrillation. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2019;12(6):e006942.

Gao M, Zhang L, Scherlag BJ, Huang B, Stavrakis S, Hou YM, et al. Low-level vagosympathetic trunk stimulation inhibits atrial fibrillation in a rabbit model of obstructive sleep apnea. Heart Rhythm. 2015;12(4):818-24.

Ding YQ, Wang J, Yu C. Research on the disease mechanism of snoring disease and the diagnosis and treatment. Shandong Journal of Traditional Chinese Medicine. 2021;40(2):111-5. (in Chinese)

Wang YQ, Zhang W, Shen L, Xu Y, Yang AD, Li Y, et al. Clinical experience by Professor Yan Shiyun in the treatment of palpitations. Shandong Journal of Traditional Chinese Medicine. 2020;39(3):273-6. (in Chinese)

Zhang LL. Professor Yuan Haibo experience of treating Yang deficiency core water disease research [master]. Internal Medicine of Traditional Chinese Medicine. Henan: Henan Traditional Chinese Medicine University; 2013. (in Chinese)

Ding YQ. Review of nutrient and defense theory in canon of medicine. Journal of Shandong University of Traditional Chinese Medicine. 2017;41(1):3-7. (in Chinese)

Benjafield AV, Ayas NT, Eastwood PR, Heinzer R, Ip MSM, Morrell MJ, et al. Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis. Lancet Respir Med. 2019;7(8):687-98.