การศึกษาทางคลินิกในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยวิธีการฝังเข็ม

Main Article Content

ญาณิน ทาระบุตร
วิจิตรตรา เอกธุวะปราณี

บทคัดย่อ

โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพระดับโลกซึ่งนำไปสู่สาเหตุการเสียชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอายุ 15-29 ปี การดำเนินโรคและกระบวนการรักษาโรคนั้นใช้เวลาหลายเดือนไปจนถึงหลายปี ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีระดับความรุนแรงของอาการแตกต่างกัน พบอาการที่เป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิตหลายประการ ปัจจุบันศาสตร์การแพทย์แผนจีนมีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น มีการศึกษาวิจัยถึงกลไก ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการรักษาด้วยวิธีฝังเข็ม พบว่าการฝังเข็มรักษาโรคซึมเศร้ามีเทคนิคหรือวิธีการฝังเข็มหลายรูปแบบ โดยบทความนี้ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลการรักษาโรคซึมเศร้าจากแหล่งข้อมูลงานวิจัยในประเทศจีนสรุปได้ว่าการฝังเข็มมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคซึมเศร้า และสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยได้ จึงมีความประสงค์ที่จะเผยแพร่ข้อมูลการศึกษานี้แก่สาธารณะเพื่อเป็นแนวทางในการรักษา และนำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาโรคซึมเศร้าด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนแก่ผู้ป่วยต่อไป

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Boldrini M, Mann JJ. Depression and suicide. In: Zigmond MJ, Wiley CA, Chesselet MF, editors, Neurobiology of Brain Disorders. 2nd ed. New York: Elsevier Inc; 2022. p. 861-83.

Institute of Health Metrics and Evaluation. Global Health Data Exchange (GHDx) [Internet]. 2019 [cited 2023 Jan 14]. Available from: https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/

World Health Organization. Depression [Internet]. 2022 [cited 2023 Jan 16]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

Ministry of public health international health policy program 2017. Report of burden of disease and injuries among the Thai population in 2013 [Internet]. 2017 [cited 2023 Jan 16]. Available from: http://bodthai.net/en/download/burden-of-diseases-and-injuries-of-thai-population-in-2014-english-report-151118-np_final/

Hauser SL, Beal MF. Neurology and psychiatry. In: Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, Huaser SL, Jameson JL, Loscalzo J, editors, Harrison’s principles of internal medicine vol.2. 18th ed. New York: ‎McGraw Hill Medical, 2012. p. 3536-7.

Luo HC, Meng FQ, Ja YK. Clinical research on the therapeutic effect of the electro-acupuncture treatment in patients with depression. Psychiatry Clin. Neurosci. 2014;52(S6):338-40. (in Chinese)

Wu GH. Clinical study on improving the quality of life of patients with mild to moderate depression by acupuncture and moxibustion [Dissertation]. Department of Acupuncture and Tuina. Guangzhou: Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine; 2017.(75). (in Chinese)

Chanapan N. Patients with Major Depressive Disorders:Nurses’ Role in promoting for patients’ Self care. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University. 2020;32(1):77. (in Thai)

Pusomsri P. Major Depressive Disorder, serious Health Issue Closes to Us. EAU Heritage Journal Science and Technology. 2020;14(2):51-8. (in Thai)

New Chinese-English dictionary of traditional Chinese medicine. 2nd ed. Beijing: China Medical Science Press; 2013. Depression; p. 377.

Zhou ZY. Internal Chinese Medicine. 3rd ed. Beijing: China Traditional Chinese Medicine Publishing House; 2017.

Wu D, Gao Y, Xiang H, Xing J, Tian JS, Qin XM. Research progress on depression and mechanism of anti-depressant Chinese material medica based on PI3K/Akt signaling pathway. Chinese Traditional and Herbal Drugs. 2019;50(18):4461-9. (in Chinese)

Su LJ, Wang J, Liu XE, Wang QX. Study on Anti - depression Effect of Xiaochaihu Decoction and Its Effect on Neurotransmitters, Neurotrophic Factor and Estrogen in Brain. Chinese Archives of Traditional Chinese Medicine. 2020;38(09):38-40. (in Chinese)

Xu LY. Clinical study on the treatment of depression with the combination of tuina which clnedging Du meridian and regulating spirt and the medicine [Dissertation]. Department of Acupunc ture and Tuina. Guangzhou: Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine; 2016. (38). (in Chinese)

Shi XM. Acupuncture. 6th ed. Beijing: China Traditional Chinese Medicine Publishing House; 2007.

Liu X, Bao JF. The functions of neurogenesis in the occurring and developing of depression. Chinese Journal of Cell Biology. 2019;41(6):1184-92. (in Chinese)

Yang LD, Wu YM. Research progress of the mechanism of acupuncture and moxibustion for the treatment of depression. World Latest Medicine Information. 2018;18(92):53-4. (in Chinese)

Wang N, Fu XY, Zhang F, Jiang YF, Yang S, Mo M, et al. Relationships of thyroid hormone and proBDNF with depression. Chinese General Practice. 2020;23(09):1100-4. (in Chinese)

Zhang R. Effect on the expression of IL-1β, IL-6 and TSH in serum of depressive rats with chronic unpredictable mild stress treated by electro-acupuncture acupoints “Jieyu” formula [Dissertation]. Department of Acupuncture and Tuina. Shanxi: Shanxi University of Traditional Chinese Medicine; 2019. (47). (in Chinese)

Chen WL, Yan XR, Gao XP, Song GH. Research progress on the regulatory mechanism of intestinal flora in the occurrence of depression. Chinese Journal of Comparative Medicine. 2022;32(10):130-5. (in Chinese)

Qin LN. Mechanism of electro-acupuncture on depressive rats digestive system [Dissertation]. Department of Acupuncture and Tuina. Beijing: Beijing University of Traditional Chinese Medicine; 2007. (100). (in Chinese)

Hu QQ. Clinical observation on treatment of mild and moderate depression with “He Tiao Du Ren An Shen Acupuncture” [Dissertation]. Department of Acupuncture and Tuina. Heilongjiang: Heilongjiang University of Traditional Chinese Medicine; 2022. (52). (in Chinese)

Zhu Y. Study clinical study on acupuncture treatment of liver-qi stagnation depression [Dissertation]. Department of Acupuncture and Tuina. Changchun: Changchun University of Traditional Chinese Medicine; 2018. (34). (in Chinese)

Wang Y. The clinical effectiveness of electro-acupuncture in treating depression related insomnia [Dissertation]. Department of Acupuncture and Tuina. Guangzhou: Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine; 2018. (33). (in Chinese)

Zhang AJ. Clinical study on the treatment of mild and moderate depression with acupuncture and moxibustion for warming yang and expelling pathogenic factors [Dissertation]. Department of Acupunc ture and Tuina. Shanghai: Shanghai University of Traditional Chinese Medicine; 2019. (53). (in Chinese)

Zhao WB. Clinical observation on treatment of depression of QiYu-HuaHuo-Type by Tong Du Xie Gan acupuncture manipulation [Dissertation]. Department of Acupuncture and Tuina. Heilongjiang: Heilongjiang University of Traditional Chinese Medicine; 2022. (57). (in Chinese)

Wang H. The safety and efficacy of acupuncture and moxibustion in treatment of depression. China health standard management. 2018;9(14):99-101. (in Chinese)

Xu P. Clinical observation on treatment of depression of mild and moderate liver depression with spleen insufficiency by Pei-Tu-Kai-Yu acupuncture manipulation [Dissertation]. Department of Acupuncture and Tuina. Beijing: Beijing University of Traditional Chinese Medicine; 2019. (54). (in Chinese)

Li M. Clinical observation on treatment of depression by Chinese combined with western medicine. Guangming Journal of Chinese Medicine. 2022;37(14):2636-8. (in Chinese)

HX. Clinical efficacy observation of acu-therapy of balancing and adjusting Ren and Du on mild to moderate depression patients with the syndrome of liver-depression and spleen-deficiency [Dissertation]. Department of Acupuncture and Tuina. Guangzhou: Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine; 2019. (34). (in Chinese)

Gao QH, Tan YQ. Clinical observation on treatment of depression by Jian-Pi-Shu-Gan electo-acupuncture manipulation and effectiveness on serum cytokine. New World Journal of Medical Information. 2018;18(11):135-9. (in Chinese)