การรักษาอาการกล้ามเนื้อหลังอักเสบเฉียบพลันจากกีฬายกน้ำหนักด้วยการนวดทุยหนา

Main Article Content

กัญธิมา วุฒิ
ธีรา อารีย์
ธิติ นิลรุ่งรัตนา
ปภาวรินทร์ อัศวเดชเมธากุล
ชนาธิป ศิริดำรงค์
ธนภรณ์ ธนศรีวนิชชัย
กรกฎ คุณโฑ
ฉันทัช เฉิน

บทคัดย่อ

อาการกล้ามเนื้อหลังอักเสบเฉียบพลัน (acute lumbar sprain) เป็นอาการการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยในกีฬายก น้ำหนัก มักมีอาการปวดหลังส่วนล่างอย่างรุนแรง ปัจจุบันผู้คนหันมารักษากับแพทย์ทางเลือกมากขึ้น โดยเฉพาะศาสตร์การแพทย์-แผนจีน บทความนี้ได้รวบรวมมุมมองเกี่ยวกับการรักษาอาการกล้ามเนื้อหลังอักเสบเฉียบพลันด้วยการนวดทุยหนา เช่น กลไกการเกิดโรค อาการของโรค การตรวจร่างกาย รวมถึงหลักการและวิธีการนวดรักษาต่างๆ ซึ่งได้ผลดีอย่างเห็นได้ชัด เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษา หากรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีสามารถยับยั้งการดำเนินการของโรคเข้าสู่อาการเรื้อรังได้

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Raske A, Norlin R. Injury incidence and prevalence among elite weight and power lifters. Am J Sports Med. 2002;30:248-55.

Kamthorathip W. Physiology of pain and approaches to the treatment of musculoskeletal pain. In: Pacharee K (editor). Bone and muscle pain for physical medicine and rehabilitation. 2nd ed. Bangkok: PA Living; 2020. p 5. (in Thai)

Fares MT, Fares J, Salhab HA, Khachfe HH, Bdeir A, Fares Y. Low back pain among weightlifting adolescents and young adults. Cureus. 2020; 12(7):e9127.

Jaikam J. Survey of injuries in junior weightlifter during competitive phase [dissertation]. Chiang Mai: Chiang Mai University; 2009. (in Thai)

Kanthason J. Incidence of injuries in Thai national weightlifters team. [dissertation]. Chiang Mai: Chiang Mai University; 2005. (in Thai)

Han DM, Zhang HL. Clinical observation on 41 cases of acute lumbar sprain treated by triple therapy of tuina massage combined with wet and hot Chinese herbal compress and medium frequency pulse. Clinical Journal of Chinese Medicine. 2016;8(28):34-6. (in Chinese)

Wang ZH, Ding TY. Chinese massage book. 3rd ed. Beijing: China Traditional Chinese Medicine Publishing House; 2012. (in Chinese)

Pu JF. Treatment of 52 cases of acute lumbar sprain with Chinese massage and oral Taohong Siwu Tang. Jiangsu: China’s Naturopathy. 2015; 3(28):49-51. (in Chinese)

He HH. Talking about therapeutic effect of Chinese massage. Heilongjiang: World’s Latest Medical Information. 2013;13(5):455. (in Chinese)

Pan F, Yu TY, Wong S, Xian ST, Lu MQ, Wu JC. Tuina down regulates the elevated levels of tissue plasminogen activator in sciatic nerve injured Sprague-Dawley rats. Chin J Integr Med. 2017;23(8):617–24. (in Chinese)

Liang ZX, Wang HL, Liu J. The effect of four step massage on acute lumbar sprain. Chinese Journal of Information on TCM. 2010;11(17): 77-80. (in Chinese)

Li XM. Pressing Shousanli (LI10) combined with Tuina for treatment of acute lumbar sprain in 31 cases. Nei Mongol Journal of TCM. 2014;8(34):38. (in Chinese)

Chen LJ. The effect of Tuina combined with pricking blood therapy at Weizhong on acute lumbar sprain. Journal of Emergency in TCM. 2013;22(5):823-4. (in Chinese)