พัฒนาการของศาสตร์การฝังเข็มในประเทศไทย

Main Article Content

สมชาย จิรพินิจวงศ์
ภาสกิจ วัณนาวิบูล

บทคัดย่อ

การฝังเข็มเป็นศาสตร์หนึ่งของการแพทย์แผนจีนที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติ บทความนี้ได้รวบรวมแนวความคิดของนักวิชาการจากหลากหลายสาขารวมทั้งประมวลสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตมาบูรณาการเพื่อการต่อยอดแนวคิดในการพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีนในอนาคต โดยจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของศาสตร์การฝังเข็มในประเทศไทย ซึ่งศาสตร์การฝังเข็มได้เข้ามาในประเทศไทยมากกว่า 50 ปีแล้ว โดยแพทย์แผนโบราณจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ได้นำเอาเข็มติดตัวมา การฝังเข็มรักษาโรคเป็นที่รู้จักกันแต่ในวงแคบๆ เฉพาะหมู่ชาวจีนโพ้นทะเล ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ศาสตร์การฝังเข็มเริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชนไทยอย่างกว้างขวางในระดับทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2538 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งศูนย์ความ-ร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน เป็นหน่วยงานระดับกองเป็นการภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีนให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม เพื่อเป็นการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของคนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย และเป็นหน่วยประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีนของกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ โดยมีนายแพทย์ชวลิต สันติกิจรุ่งเรือง เป็นผู้อำนวยการคนแรก กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบ
การแพทย์ทางเลือกต่างๆ โดยกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไทสุขภาพวิถีไท พ.ศ. 2550–2554 โดยการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว และในปี พ.ศ. 2541 เริ่มจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝังเข็มระยะเวลา 3 เดือน สำหรับแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่ผ่านการอบรมดังกล่าวประมาณ 2,000 คน และบางส่วนได้เข้าไปอยู่ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่มีการรักษาด้วยศาสตร์การฝังเข็ม ในปี พ.ศ. 2564 แพทย์จีนที่จบออกมาและสอบได้ใบประกอบ-โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน มีจำนวน 1,834 คน จะเห็นได้ว่าปัจจุบันศาสตร์การฝังเข็มเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและระดับสากล และเป็นอีกศาสตร์ทางเลือกหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ

Article Details

บท
บทความพิเศษ

References

Royal Decree Rescribing the branch of traditional Chinese medicine as a branch of the practice of the Art of Healing under the practice of the art of healing Act B.E. 2542 & B.E. 2552 (2009).Government Gazette. Vol 126, Part 46A, p 6. (2009 Jul 9) [Intenet]. 2009 [cited 2022 Apr 5]. Available from: https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/25970 (in Thai)

Notification of Board of TCM Practice of Healing Arts, Re: approval criteria for educational institutions that provide TCM degree or certificate equivalent to TCM degree, Act B.E. 2561 (2018). Vol. 135, Part 117D, p 7. (2018 May 23) [Intenet]. 2018 [cited 2022 Apr 5]. Available from: https://hss.moph.go.th/fileupload_doc/2018-07-04-1-18-44971839.PDF (in Thai)

Chokevivat V. History of Chinese medicine. Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine. 2004;2(1):73-108. (in Thai)

Wang H, Du YH. Acupuncture and moxibustion 12th five-year plan. Beijing: China Press of Traditional Chinese Medicine; 2012. (in Chinese)

Huang T. The world’s first acupuncture anesthesia operation. Chinese Journal of Medical History. 2018;48(2):127-9. (in Chinese)

Zeng WL, Wen Y. Influence of acupuncture anesthesia on internationalization of acupuncture and moxibustion and its important factors. Journal of Nanjing University of Traditional Chinese Medicine (Social Science). 2022;23(2):90-6. (in Chinese)

Sun YZ. Present situation of acupuncture and moxibustion development. Journal of Liaoning University of Traditional Chinese Medicine. 2012;14(1):175-7. (in Chinese)

Li P, Du YL, Liu M. Acupuncture and moxibustion in Germany. Chinese acupuncture and moxibustion. 2005;25(4):275-9. (in Chinese)

Larissa V. Current development of acupuncture and moxibustion in the United States. Chinese Journal of Acupuncture and Moxibustion (Electronic Edition). 2014;3(1):37-9. (in Chinese)

Xu H, Zhang R. Acupuncture in Thailand. Chinese acupuncture and moxibustion. 2010;30(9):752-4. (in Chinese)

Bai XH. History of acupuncture in India. Chinese acupuncture and moxibustion. 2016;36(9): 971-4. (in Chinese)

World Health Organization. Acupuncture: review and analysis of reports on controlled clinical trials. Geneva: World Health Organization; 2002.

Yang YY, Luo L. TCM acupuncture and moxibustion is introduced to countries along “the One Belt One Road”. Social Organizations in China. 2017;22:45-6. (in Chinese)

Techadamrongsin Y. A decade of traditional Chinese medicine in Thailand. In: Nitchpanit S, editor, Thai traditional and alternative health profile 2011-2013. Nonthaburi: Department of Thai Traditional and Alternative Medicine Ministry of Public Health; 2013. p 249-53. (in Thai)

Santikitroonreung C. History of Chinese medicine from the past to the present. Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine. 2006;4(2)9-109. (in Thai)

Nonnak A. Empire, the herbal dealer in the city center [Internet]. 2019 [cited 2022 Mar 1]. Available from: http://www.muangboranjournal.com/post/Chakrawat_talk_2019 (in Thai)

Keeratichandecha W. Thailand’s traditional Chinese medicine trade and Thai foreign policy towards the People’s Republic of China before established full diplomatic relations, 1950-1975. Journal of History. 2021;46:79-98. (in Thai)

Suwanwayla J. Acupuncture treatment. Chulalongkorn Medical Journal. 1973;18(2): 123-9. (in Thai)

Sumret K. Study tour on Siriraj hospital ... a path for leapfrog development [Internet]. 2009 [cited 2022 Mar 2]. Available from: https://www.gotoknow.org/posts/262351 (in Thai)

HealthServ. Information about Thian Fah Foundation Hospital [Internet]. 2021 [cited 2022 Mar 3]. Available from: https:// healthserv.net/โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ-hospd194 (in Thai)

Limsila B. The two-decade development of traditional Chinese medicine in Thai public health system, 2002 – 2022. Thailand Journal of Traditional Chinese Medicine. 2022;1(1):120-35. (in Thai)

Hasanine T, Promkiemon B, editors. Acupuncture-Moxibustion Volume 4. Bangkok: Agricultural Co-operative Federation of Thailand Printing; 2012. (in Thai)

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine. Department of Thai Traditional and Alternative Medicine joins hands with Tianjin University of TCM (China) organize a training course on acupuncture expanding doctors in Thailand to have expertise in treatment [Internet]. 2021 [cited 2021 Mar 1]. Available from:https://gnews.apps.go.th/news?news= 79311. (in Thai)

Royal Decree Changed the name of the Department of Thai Traditional and Alternative Medicine Development to Department of Thai Traditional And Alternative Medicine Act B.E. 2560 (2017). Government Gazette. Vol. 135, Part 21A. (2017 Feb 18) [Internet]. 2017 [cited 2022 Apr 20]. Available from: https://www.moj.go.th/attachments /20190918155719_65962.pdf (in Thai)

Announcement of the professional committee on traditional Chinese medicine: criteria for accreditation of educational institutions producing graduate degrees or a certificate equivalent to a degree in Traditional Chinese Medicine Act B.E. 2561 (2018). Government Gazette. Vol.135, Part 117D. (2018 May 23) [Internet]. 2017 [cited 2022 Apr 20]. Available from: https://hss.moph.go.th/fileupload_doc/2018-07-04-1-18-44971839.PDF (in Thai)

Regulations of the Ministry of Public Health on persons working in a hospital according to the law on medical institutions to practice the art of healing in the field of Chinese medicine under the supervision of a practitioner of the art of healing in the field of Chinese medicine B.E. 2555 (2012). Government Gazette. Vol. 129, Part 79D, p 5. (2012 May 11) [Internet]. 2022 [cited 2022 Apr 30]. Available from: https://mrd.hss.moph.go.th/mrd1_hss/wp-content/uploads/2022/09/306การแพทย์แผนจีน.pdf (in Thai)

Announcement of the standard positioning, Pub. L. No.3-6-021. (2016 Nov 21) [Internet]. 2016 [cited 2022 Apr 5]. Available from: http://203.155.220.238/csc/images/Files/files/standart_position/6medical/3-6-021.pdf (in Thai)

Institute of Thai-Chinese medicine. Acupuncturist database [Internet]. 2017 [cited 2017 Mar 20]. Available from: https://tcm.dtam.moph.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=33:db003&catid=13:db&Itemid=187&limitstart=16 (in Thai)

Hasanine T, Promkiemon B, editors, Acupuncture-moxibustion Volume 4. Bangkok: Agricultural Co-operative Federation of Thailand Printing; 2012. (in Thai)

Hathaiareerug C, Chaivirach P, Soponprapakorn N, Kumnerddee W. Success factors of acupuncture in treatment of low back pain. J Thai Rehabil Med. 2012;22(3):89-94. (in Thai)

Tanakornnuwat S, Wang H, Fu P, Li JK, Liang FX, Cheng BG, et al. The effectiveness of acupuncture in diabetic peripheral neuropathy. Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine. 2012;10(3):177-86. (in Thai)

Nawakawongkan S. The effectiveness of smoking cessation programs among chronic non communicable diseases patients in Health Service Network, Ban Hong District, Lamphun Province. Lanna Public Health Journal. 2021;17(1):12-26. (in Thai)

Pinsornsak B. P6 acupuncture with facial needle prevents nausea and vomiting from Intrathecal morphine for cesarean section. Thai J Anesthesiology. 2013;39(2):124-36. (in Thai)

Faithed C, Wongviseskarn J, Nithikornathiwat P, Khunpasee A. Effect of percutaneous electrical stimulation via acupuncture needle with standard wound care on wound healing: a pilot study. J Thai Rehabil Med. 2015; 25(3):95-101. (in Thai)

Chaovisitsaree S, Brahmnark M, Thewin B, Matanasarawoot A, Gomutbup P. Acupuncture treatment for Bell’s palsy: a case report. Nursing Journal. 2013;40(4):186-92. (in Thai)

Theansuwan W. Unit cost of acupuncture in post stroke. Thailand Journal of Traditional Chinese Medicine. 2022;1(1):65-75. (in Thai)

Wannawibool B, Danaiswat P, Kiartivich S, Noomhorm N , Wannawibool N, Chiaopromkun T, et. al. Comparison of the effectiveness of manually stimulated and electrically stimulated scalp acupuncture in patients with lower back pain. Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine. 2020;18(3):521-34. (in Thai)