การศึกษาต้นทุนการฝังเข็มรักษาโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟู

Main Article Content

วรวรรณ เธียรสุวรรณ

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู (post stroke) จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลับมาเหมือนคนปกติหรือใกล้เคียงคนปกติมากที่สุด การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการฝังเข็มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูของโรงพยาบาลหนองฉาง โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลพนัสนิคม โดยการเก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้า (prospective study) ระหว่างเดือน เมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนรวมต่อหน่วยบริการฝังเข็มรักษาโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูจำแนกตามประเภทหัตถการเท่ากับ 617.42 ประกอบด้วยต้นทุนค่าตรวจวินิจฉัยเท่ากับ 132.23 บาท ต้นทุนค่าบริการฝังเข็มเท่ากับ 310.34 บาท และต้นทุนค่ากระตุ้นจุดฝังเข็มด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเท่ากับ 174.85 บาท โดยต้นทุนค่าแรงคิดเป็นร้อยละ 54.21 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงสุด รองลงมาเป็นต้นทุนค่าวัสดุร้อยละ 34.22 และต้นทุนค่าลงทุนร้อยละ 11.57 ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษานี้สามารถนำไปใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน การปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนารูปแบบการให้บริการในอนาคตได้ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อนโยบายในการจัดสรรงบประมาณสำหรับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของหน่วยบริการ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Sharma P, Malhotra C, Taneja DK, Saha R. Problems related to menstruation amongst adolescent girls. Indian J Pediatric. 2008;75:125-9.

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine. Acupuncture & Moxibustion volume 4, 1st ed. Nonthaburi: the Agricultural Co-operative Federation of Thailand; 2012. p. 29. (in Thai)

National Health Security Office. The 1st National Health Security Board resolution [Internet]. 2021 [cited 2021 Jul 15]. Available from https:// www.nhso.go.th/board_resolution/1265 (in thai)

National Health Security Office. Guidelines Fund Management of National Health Security Budget Year 2021. 1st ed. Nonthaburi: Sahamitr Printing & Publishing; 2021. (in Thai)

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine. Service guidelines for acupuncture in stroke rehabilitation. 1st ed. Bangkok: Pumthong; 2021. (in Thai)

The Comptroller General’s Department, Ministry of Finance. Government Fiscal Management Guidelines: Property Plant and Equipment.

Bangkok: Comptroller General’s Department; 2019. (in Thai)

Department of Health Service Support, Ministry of Public Health. Notification of the Ministry of Public Health. Nonthaburi: Department of Health Service Support; 2019. (in Thai)