แนวคิดสุขภาพดี อายุยืนยาว มีภูมิคุ้มกันโรคตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน

Main Article Content

ภาสกิจ วัณนาวิบูล

บทคัดย่อ

ในช่วงระบาดของโรคโควิด-19 คนที่มีพื้นฐานสุขภาพไม่ดีหรือไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองในยามปกติจะมีโอกาสเกิดโรคและมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อ รวมถึงโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน (เชื้อตายหรือชิ้นส่วนจำลองของเชื้อ) ได้มากกว่าคนที่มีสุขภาพดี และยังมีผลต่อการเกิดภาวะสุขภาพที่ไม่ปกติเหมือนเดิมภายหลังหายจากป่วยจากโรคโควิด-19 (ลองโควิด) หลักการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนจีน คือ ดูแลร่างกายและดำเนินชีวิตที่สมดุลให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแลร่างกายควบคู่กับทางจิตใจ การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข และมีความสุขทางจิตวิญญาณ มีเมตตาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ จะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี มีภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับการเกิดโรค มีอายุขัยยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น สุขภาพดี อายุยืนยาว มีภูมิคุ้มกันโรคดีจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Strategy and Plans Group, Non-communicable Disease Office, Department of Disease Control. National 5-year NCDs prevention and control strategic plan (2017-2021) [Internet]. 2017 [cited 2021 Oct 6]. Available from: https://www.iccp-portal.org/system/files/plans/Thailand%20

National%20NCD%20plan%202017-2021.pdf (in Thai)

Janeway CA, Travers P, Walport M. Immunobiology: the immune system in health and disease. 5th ed. New York: Garland Science; 2001.

Institute for Quality and Efficiency in Health Care. The innate and adaptive immune systems [Internet]. 2020 [cited 2021 Oct 10]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/NBK279396

Department of Disease Control. Definitions relaed to adverse event following immunization and initial recommendations for vaccination [Internet]. 2021 [cited 2021 Oct 10]. Available from: https://ddc.moph. go.th/vaccine-covid19/getFiles/12/1620107182946.pdf (in Thai)

Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University. Vaccination stress reaction (ISSR) [Internet]. 2021 [cited 2021 Oct 10]. Available from: https://dt.mahidol. ac.th/th/covid-19-9/ (in Thai)

Huang WT, Yan ZQ, Jiao BX, Xu JT, Di Z. Building decision tree for sub-health diagnosis based on traditional Chinese medicine. 2010 International Conference on Computer Application and System Modeling (IC-CASM 2010), 2010 Oct 20-26; Taiyuan, China. Piscataway, New Jersey: IEEE; 2010.

Hong Kong University. 97% Hong Kong citizens have sub-optimal health. Working adults ignore warning signs at their peril. Impacting two thirds of the general population [Internet]. 2013 [cited 2021 Oct 10]. Available from: https://www.hkupop.hku.hk/english/report/subhealth/

content/resourc-es/pr.pdf

Li HY, Liu LL. Putting people first to strengthen the righteousness and eliminate evil. [Internet]. 2017 [cited 2021 Oct 10]. Available from: http://www.cntcm.com.cn/xueshu/ 2017 - 08/03/content_32796.htm. (in Chinese)

Song QY. Health and longevity: three-dividing and seven-dividing support. Cleveland, NY: World Book Publishing Company; 2008. (in Chinese)

Huang YZ. The core idea of TCM health preservation is the unity of nature and man, the balance of yin and yang, the unity of body and mind, and conformity to nature [Internet].2019 [cited 2021 Oct 10]. Available from: http://www.360doc.com/content/19/0116/18/32885234_809294

shtml (in Chinese)

Hanucharoenkul S. Health concepts [Internet]. 2000 [cited 2021 Oct 20]. Available from: https://www.gotonow.org/posts/467458 (in Thai)

Wongthip P. Personal hygiene [Internet] [cited 2021 Oct 10]. Available from: http://www.human.cmu.ac.th/home/hc/ebook /006103 / lesson4/02.htm (in Thai)