ผลของขิงในการลดความเป็นพิษต่อระบบประสาทของปั้นเซี่ย

Main Article Content

ถาน ลู่
ขว้าง ฉี เสวียน
กัว เหวินซิ่ว
หลี่ ซินอ้าย
เหลย หลีหรง
กง เหล่ยเฉียง
หวง ลี่จวิน
กัว ต้าเล่อ
หวาง ต้ง
เติ้ง ยวิน

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของขิง (Rhizoma Zingiberis) ในการลดความพิษต่อประสาท ของตัวยาปั้นเซี่ย (ลำต้นใต้ดินของ Pinellia ternata) โดยประเมินจากตัวอ่อนของปลาม้าลาย (zebrafish) ที่ย้อมด้วย acridine orange พฤติกรรมของปลาม้าลาย ระยะทางการเคลื่อนที่ ความเร็ว ระดับและการกระจายตัวของการเกิดการตายของเซลล์แบบ apoptosis โดยเปรียบเทียบกลุ่มที่ได้ปั้นเซี่ย (RB) กลุ่มที่ได้ปั้นเซี่ยเผ้าจื้อกับขิง (RPB) และกลุ่มที่ได้ปั้นเซี่ย (RB) เผ้าจื้อกับสาร 6-gingerol (สารสำคัญในขิง) (6-GPB) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม RB ปลาม้าลายจะมีการเคลื่อนที่และค่าเฉลี่ยของความเร็วสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) ในขณะที่กลุ่ม RPB และกลุ่ม 6-GPB มีค่าน้อยกว่ากลุ่ม RB ผลการศึกษานี้สรุปได้ว่า ขิงมีส่วนช่วยลดความเป็นพิษต่อระบบประสาทของปั้นเซี่ยได้ และสารสำคัญคือ 6-gingerol

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Chinese Pharmacopoeia Commission. Chinese pharmacopoeia. Beijing: The Medicine Science and Technology Press of China; 2020. p.123.

Zhong LY. Studies on irritant component of Pinelliae tuber and the attenuation mechanism and technology of processing. Nanjing: Nanjing University of Chinese Medicine; 2007. (In Chinese)

Rihel J, Prober DA, Arvanites A, et al. Zebrafish behavioral profiling links drugs to biological targets and rest/wake regulation. Science. 2010;327(5963):348-51.

Wang YN, Hou YY, Sun MZ, et al. Behavioural screening of zebrafish using neuroactive traditional Chinese medicine prescriptions and biological targets. Sci Rep. 2014;4(24):5311.

Westerfiled M. The zebrafish book. 4th ed. Eugene: University of Oregon Press, 2000.

Ninkovic J, Bally-Cuif L. The zebrafish as a model system for assessing the reinforcing properties of drugs of abuse. Methods. 2006; (39):262-74.

Carvan MJ, Loucks E, Weber DN, et al. Ethanol effects on the developing zebrafish: neurobehavior and skeletal morphogenesis. Neurotoxicol. Teratol. 2004;(26):757-68.

Jin YP. Study on the mechanism of gingerols antagonize the inflammatory effect of Pinella pedatisecta and Pinellia ternata. Nanjing: Nanjing University of Chinese Medicine; 2016