การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ชนิดสองด้าน แบบสมบูรณ์ด้วยโคราชแนมและการผ่าตัดแบบประยุกต์

Main Article Content

ปองใจ วิรารัตน์
พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง

บทคัดย่อ

ในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ชนิดสองด้านแบบสมบูรณ์ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ ส่วนของพรีแมกซิลลายื่นออกมา
นอกช่องปากและบิดหมุน ส่วนของโพรเลเบียมเล็กและคอลัมเมลลาที่สั้น ทำให้มีผลต่อความสวยงามภายหลังการผ่าตัดเย็บ
ริมฝีปากและเพดาน รวมทั้งการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า การใช้เครื่องมือโคราชแนม I และ II ร่วมกับเทคนิค
การผ่าตัดที่เหมาะสม จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดยการประยุกต์เพิ่มส่วนของโพรเลเบียมแบนด์ในเครื่องมือโคราชแนม I
ในส่วนของการผ่าตัดจะทำการเชื่อมต่อส่วนของริมฝีปากและยืดส่วนคอลัมเมลลาเพิ่มมากขึ้นโดยวิธีการประยุกต์เทคนิคการผ่าตัด
ของมิลลาร์ดร่วมกับเทคนิคการผ่าตัดแก้ไขจมูกของทาจิมา
บทความนี้ได้นำเสนอรายงานการรักษาและการติดตามผลการรักษาภายหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ชนิดสองด้านแบบสมบูรณ์ในศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 1 ราย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
Case Reports